Vzdělávací, informační a poradenské centrum

VET CENTRA

Grantový projekt

Projekt byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Cílová skupina: Veteráni válečných konfliktů

Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00205
Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2011
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2013
Místo realizace: Ústecký a Liberecký kraj
Kontaktní místo: Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice

Cíle projektu
Hlavním cílem bylo vytvoření VET CENTRA pro veterány. VETC zajišťovalo jednotlivé vzdělávací, diagnostické, motivační, poradenské a individuální aktivity v regionech (2 kraje), bylo dostupné pro všechny účastníky. Cíl byl naplněn praktickou spoluprací s firmami, společnostmi a institucemi v regionu (zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, agentury práce, úřady práce, profesní sdružení, úřady státní správy, OHK) v průběhu všech aktivit projektu. Bylo vytvořeno vhodné prostředí vzájemné spolupráce při zachování individuality jedince, kterému byly poskytovány služby odpovídající jeho schopnostem a možnostem tak, aby byly vyrovnány jeho šance s ostatními jedinci v závěru profesní dráhy v AČR a hledání začlenění i uplatnění v nové životní etapě.

Základní princip projektu
Projekt byl zaměřen na vytvoření VET CENTER (VETC) pro veterány válečných konfliktů (dále jen veteráni). VETC sloužilo bývalým účastníkům válečných misí jako místa intenzivní podpory, poskytovalo komplexní poradenské, diagnostické, motivační, vzdělávací a asistenční služby zejména v oblastech, v nichž docházelo k problematickým situacím.  Prostřednictvím projektu byly poskytovány služby k eliminaci rizik a důvodů, které mohly veterány začlenit do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Projekt však mimo své preventivní cíle věnoval také výraznou pozornost veteránům, kteří již tuto podporu potřebují. Specifickým cílem bylo vypracování koncepce a následná realizace (programu) komplexního servisu pro veterány a její ověření v praxi, která podpořila nejen veterány samotné, ale nepřímo zapojíila i jejich rodinné příslušníky. Uvedená koncepce obsahovala nejen prvky pomoci veteránům při návratu (nebo v době po návratu) z vojenské mise, ale také proces podpory při začleňování veteránů do tzv. „civilního“ života. Druhotným cílem byla právě podpora veteránů při opětovném začlenění na pracovní trh, podpora dalšího vzdělávání a profesního rozvoje, poskytování podpory v oblasti motivace, pracovní a bilanční diagnostiky formou přímé intervence.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován ve vytipovaných oblastech Ústeckého a Libereckého kraje. VET CENTRA byla zřízena v Liberci a Litoměřicích. Do projektu se postupně zapojilo 140 účastníků z uvedené cílové skupiny.

Doprovodná opatření
Účastníkům byla poskytována přímá podpora - doprovodná opatření, jejímž cílem bylo vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu i pro sociálně slabší jedince. Přímá podpora byla realizována prostřednictvím doprovodných opatření, kterými jsou: úhrada příspěvku na veřejnou dopravu, příspěvek na hlídání dětí, příspěvek na hlídání zdravotně postižených žijících ve společné domácnosti, příspěvek na ubytování, příspěvek na stravu, příspěvek na doplnění vzdělávacích požadavků rekvalifikace. Tato opatření směřovala k odstranění bariér, které mohy bránit účastníkům v účasti v podobných aktivitách. Pro účastníky byly všechny aktivity hrazeny z prostředků projektu.

Více informací:
Koordinátor projektu: Ing. Zdeněk Mach, tel: 737 444 602
e-mail: info@job-asistent.cz

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz.


Archiv aktualit

1. prezentační schůzka

První prezentační schůzka se zájemci o vstup do projektu proběhne v Liberci dne 24. 1. 2012 od 16.00 hodin na klubu v kasárnách 6. října (v "dolních kasárnách").
Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete využít dalších termínů a získat více informací o možnostech projektu: 7. 3. 2012, 21. 3. 2012, 3. 4. 2012 a 17. 4. 2012.
Také si můžete sjednat osobní schůzku na některém z níže uvedených kontaktů, při které Vám nabídneme setkání i v jiných dnech a kontaktních místech, podle Vašich individuálních možností (blíže k Vašemu bydlišti nebo zaměstnání) v našich pobočkách, která jsou v těchto místech: Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa, Karlovy Vary.
V Litoměřicích proběhne prezentační schůzka dne 26. 1. 2012 od 16.00 hodin ve VET CENTRU a následně v termínech: 8. 3. 2012, 22. 3. 2012, 4. 4. 2012 a 18. 4. 2012.

2. prezentační schůzka

Druhá prezentační schůzka se zájemci o vstup do projektu proběhne v Liberci dne 7. 3. 2012 od 15.00 hodin na adrese Horská 333/4, budova č. 2 v klubovně ve 2. poschodí.
Dále jsou naplánovány tyto termíny prezentací, které Vám umožní získat více informací o možnostech projektu: 21. 3. 2012, 3. 4. 2012 a 17. 4. 2012.
V Litoměřicích proběhne prezentační schůzka dne 8. 3. 2012 od 15.00 hodin ve VET CENTRU a následně v termínech: 22. 3. 2012, 4. 4. 2012 a 18. 4. 2012.

Prezentační schůzky - nově

Prezentační schůzka se zájemci o vstup do projektu proběhne v Liberci dne 21. 3. 2012 od 15.00 hodin na adrese Horská 333/4, budova č. 2 v klubovně ve 2. poschodí.
Dále jsou naplánovány tyto termíny prezentací, které Vám umožní získat více informací o možnostech projektu: 3. 4. 2012 a 17. 4. 2012.
V Litoměřicích proběhne prezentační schůzka dne 22. 3. 2012 od 15.00 hodin ve VET CENTRU a následně v termínech: 4. 4. 2012 a 18. 4. 2012.
V Ústí nad Labem proběhne prezentační schůzka dne 3. 4. 2012 od 16.00 hodin v prostorách Krajského vojenského velitelství, Štefánikova 231/2.

Ukončení kurzu Obsluha PC Liberec 27.7.2012

27.7.2012 byl zakončen rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače, kterého se ve VET CENTRU v Liberci zúčastnilo 6 válečných veteránů. 
Standardní předání osvědčení ozvláštnila návštěva z redakce RESPEKTu, kdy Silvia Laudervyzpovídala nejen samotné veterány, ale také část projektového týmu, včetně manažera VET CENTRA. V závěru dne navštívila společně s fotografem i kontaktní místo v Teplicích, kde pohovořila s koordinátorem projektu Ing. Machem o problematice válečných veteránů a možnostech koncepčního řešení. 


Silvia Lauder (vpravo)

Návštěva VET CENTRA Liberec 26.7.2012

Dne 26. 7. 2012 navštívili VET CENTRUM Liberec po slavnostním nástupu 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, který byl organizován při příležitosti předání funkce velitele brigády, náměstek primátorky statutárního města Liberec Bc. Jiří Šolc a zástupce velitele společných sil – velitel pozemních sil brigádní generál Ing. Štefan Kaleta. Při této návštěvě představil manažer VET CENTRA Liberec Ing. Karel Krátký (válečný veterán) činnost VET CENTRA, pomoc a podporu, kterou poskytuje válečným veteránům, kteří končí kariéru v profesionální AČR. Součástí aktivit je poradenství, pracovní diagnostika, motivační a vzdělávací kurzy zaměřené na zlepšení schopností válečného veterána při přechodu na tzv. civilní trh práce a nalezení pracovního uplatnění. Hosté se zajímali o odezvu u válečných veteránů a úspěšnost našeho projektu. O úspěšnosti a podstatě VET CENTRA svědčí skutečnost, že v Liberci do projektu vstoupilo téměř 80 válečných veteránů


Ing. Štefan Kaleta (vlevo) a Ing. Karel Krátký


Ing. Štefan Kaleta (vlevo) a Ing. Karel Krátký 


 Bc. Jiří Šolc (vlevo)


 Bc. Jiří Šolc (vlevo)

Návštěva Hejtmana Libereckého kraje ve VET CENTRU 31.7.2012

31.7.2012 navštívil VET CENTRUM v Liberci Hejtman Libereckého kraje Bc. Stanislav Eichler, společně s velitelem 31.brchbo plk. gšt. Ing. Radkem Černým, MSS. Hejtman se zajímal o činnost VET CENTRA, pomoc válečným veteránům a ocenil jeho přínos a podporu při přechodu z aktivní služby do civilního života a na trh práce. Více informací je uvedeno na webových stránkách Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz. Současně na schůzce vznikl spot pro regionální televizi Genus, více informací je možné sledovat ve večerních zpráváchwww.genusplus.cz

Hjrtman S. Eichler (vlevo) a ing. Krátký
Hejtman Stanislav Eichler (vlevo) a Ing. Karel Krátký

Zleva R. Broulík, Bc. Stanislav Eichler, Ing. Radek Černý, Ing. Karel Krátký 

Návštěva předsedy SVZ ČR ve VET CENTRU Liberec

Dne 5. 9. 2012 navštívil naše VET CENTRUM v Liberci (po návštěvě a jednání s ředitelem Krajského vojenského velitelství Liberec) předseda Svazu vojáků v záloze ČR plk. Ing. v zál. Svatopluk Senevič s doprovodem.
Předmětem návštěvy bylo seznámení se s činností VET CENTRA a projednání možností spolupráce SVZ ČR s válečnými veterány. 

Vstupní modul VET CENTRA Liberec

12.9.2012 se v souladu s plánem aktivit uskutečnila ve VET CENTRU Liberec úvodní aktivita každého běhu a to Vstupní modul.
Vstupního modulu se zúčastnilo 9 účastníků, válečných veteránů a to nejen mužů, ale i žen, kteří tak zahájili prakticky svou aktivní účast v projektu.
K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 115 válečných veteránů (108 mužů, 7 žen), 27 z nich absolvovalo motivační modul pro osobní rozvoj, 17 rekvalifikační kurz, 4 absolvovali praktickou stáž u zaměstnavatele. Pro 5 válečných veteránů byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru již nastoupilo 10 z účastníků projektu.

Návštěvy VET CENTRA Liberec

21.9.2012 v rámci akcí spojených s oslavami 60. výročí působení chemických vojsk v Liberci, 50. výročí vzniku 105. pluku chemické ochrany a 103. praporu chemické ochrany a 45. výročí vzniku radiačního střediska, navštívil VET CENTRUM v Liberci první zástupce NGŠ generálmajor Ing. Miroslav Žižka.
Živě se zajímal o činnost VET CENTRA v Liberci a zejména jeho úspěšnost při realizaci pomoci válečným veteránům. Dále VET CENTRUM navštívili významní současní i bývalí funkcionáři chemického vojska - velitel 31. brigády radiační, chemické a biologické ochranyplk. gšt. Ing. Radel Černý, MSS, ředitel Centra OPZHN plk. gšt. Ing. Jiří Gajdoš a zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství Liberec pplk. Ing. Pavel Dalecký, kteří rovněž ocenili pomoc věnovanou válečným veteránům a prospěšnost tohoto projektu.

11.11.2012 Den válečných veteránů

11. listopadu 2012 uctil realizační tým památku válečných veteránů. Prostředí VET CENTRA i pracovníci týmu byli slavnostně naladěni a využili neformální setkání k besedě s koordinátorem projektu Ing. Zdeňkem Machem.

VET CENTRA

Dne 24.7.2013 navštívil naše VET CENTRUM v Liberci primátor města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitl v doprovodu vedoucího oddělení krizového řízení Ing. Jiřího Vaníčka (plukovníka v záloze, bývalého velitele brigády).
Hosté se zajímali zejména o odezvu a zkušenosti válečných veteránů s projektovými aktivitami a kladně zhodnotili jeho existenci a úspěšnost. Projektový tým pozval hosty při střelecké soutěži Memoriál ppor. Petra Šimonky, kterého se také, jako družstvo, zúčastnil.

Červenec 2013

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 153 válečných veteránů (144 mužů, 9 žen), 60 z nich absolvovalo motivační modul pro osobní rozvoj, 60 rekvalifikační kurz, 30 absolvovalo praktickou stáž u zaměstnavatele. Pro 7 válečných veteránů byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru již nastoupilo 21 z účastníků projektu.

Návštěva hejtmana ve VET CENTRU Liberec

Dne 2.8.2013 navštívil VET CENTRUM v Liberci Hejtman Libereckého kraje Bc. Martin Půta. Přítomen byl také velitel 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany plk. gšt. Ing. Radek Černý, MSS.
Prezentaci projektu VET CENTRA provedl manažer VET CENTRA Liberec Ing. Karel Krátký ve spolupráci se specialistkou trhu práce Zdeňkou Hodaňovou. Hejtman, který byl právěpětistým návštěvníkem libereckého VET CENTRA (dle knihy návštěv), se živě zajímal o jeho činnost a zejména úspěšnost celého projektu ve vztahu k naplňování základního smyslu projektu – pomoci válečným veteránům, účastníkům zahraničních misí a operací, při řešení jejich problémů zejména s důrazem na pomoc při získávání nového zaměstnání a zlepšení uplatnění na trhu práce po odchodu do civilu. Poskytováním pomoci při řešení osobních problémů válečných veteránů se takto zmenšují rizika a důvody, které válečné veterány mohou začleňovat do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Do projektu v libereckém VET CENTRU vstoupilo více než 110 válečných veteránů, což je o 60 % více oproti původním kalkulačním předpokladům. O prospěšnosti svědčí mj. také skutečnost, že zde bylo poskytnuto více než 40 rekvalifikačních a odborných kurzů, mnoha válečným veteránům bylo vyhledáno vhodné zaměstnání nebo pomoc a rada k jeho získání v civilním sektoru pomohla.
Hejtmana také velmi zajímala problematika novodobých válečných veteránů obecně a kladně ocenil činnost Liberecké krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR. Vyjádřil přesvědčení, že v návaznosti na velmi pozitivní činnost a úspěšnost projektu VET CENTRA, se bude i v budoucnu válečným veteránům obdobná pozornost věnovat – nejlépe pokračováním tohoto projektu. 
V závěru předal hejtmanovi knihu o účasti našich vojáků v misi UNPROFOR „Vzpomínky na válku – v mírové misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie vážně i nevážně“ osobně její autor PhDr. Josef Falář, CSc., který je také účastníkem projektu.

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.