Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji

Grantový projekt
Projekt byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, sladění
pracovního a rodinného života
Cílová skupina: ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči
o závislého člena rodiny, ženy nezaměstnané, a to déle než 6 měsíců
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00149
Zahájení realizace projektu: 01. 06. 2012
Ukončení realizace projektu: 31. 05. 2015
Místo realizace: Ústecký kraj, Teplice, Masarykova třída 668/29

Partneři projektu
Město Dubí, Český porcelán, a.s., Okresní hospodářská komora Teplice, MAS Vladař o.p.s., Veronika Hotová, DiS. – Mateřské centrum Lounská

Cíle projektu
Zvýšit všeobecnou informovanost o prosazování rovných příležitostí, zejména žen a mužů na trhu práce. Rozvíjet a pomoci sladit pracovní a rodinný život s využitím inovativních nástrojů. Poskytovat poradenské, vzdělávací a asistenční služby účastníkům/icím projektu, které povedou k jejich zapojení na trhu práce a umístění do zaměstnání i v netradičních oborech.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v Ústeckém kraji od června 2012. Postupně se do něho mělo zapojit 60 účastnic, vždy 15 v jednom z pilotních běhů. Až 40 účastnic mohlo využít nabídky rekvalifikačních kurzů. Nejméně 51% mohlo získat uplatnění na trhu práce. Z toho 21 pracovních míst mělo být podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 140 000,- Kč a 10 účastnic mšlo být umístěno na místa uvolněná nebo zprostředkovaná.

Obsah projektu

Informační a prezentační semináře

  • „Rovné příležitosti – včera, dnes a zítra“.
  • Otevřené semináře pro partnery, personalisty a zástupce zaměstnavatelů, tisku, úřadu práce a veřejnosti.

Workshopy

  • Prezentace a ochutnávky práce v netradičních firmách a oborech pro uplatnění žen.
  • Utváření a podpora spolupráce partnerů, firem a účastníků/ic projektu.

Assessment centrum

  • Aktivní projektové dny s využitím záživných metod, předávání dobré praxe.

Pilotní běhy

  • Práce s účastníky/icemi s důrazem na prosazení rovných příležitostí, slaďování pracovního a rodinného života, netradiční a flexibilní formy zaměstnávání.

Rekvalifikační kurzy

  • V souladu s tématem rovných příležitostí budou některé kurzy zaměřeny na odbornou přípravu na pozice, které nejsou pro ženy typické.

Doprovodná opatření
Po dobu aktivní účasti v projektu byla účastníkům/icím poskytována doprovodná opatření s cílem vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu pro všechny účastníky/ice. Jednalo se o příspěvek na jízdné, stravné, hlídání dětí, ubytování. V případě nástupu do zaměstnání byly hrazeny nezbytné náklady jako zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestů, vyhotovení kopií dokladu o vzdělání, možnost poskytovat příspěvek na hlídání dětí i v době šesti měsíců od nástupu do zaměstnání.

Kontakty
JOB ASISTENT s.r.o.

Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice
Martin Karhánek, koordinátor projektu
Kontakt: +420 739 433 298
e-mail: karhanek@job-asistent.cz

Bc. Lucie Portová, specialistka trhu práce
Kontakt: +420 739 433 285
e-mail: portova@job-asistent.cz

 

Archiv aktualit

Zasedání řídícího výboru 

24.7.2012 proběhlo zasedání řídícího výboru projektu Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji. Zasedání se zúčastnili zástupci všech partnerů. Cílem zasedání bylo nastavení spolupráce při realizaci projektu, seznámení s aktivitami, harmonogramem a rolemi realizátora i každého partnera.

Úvodní informační seminář 

11. 9. 2012 proběhl v zasedací místnosti U Císařských lázní 7 v Teplicích úvodní informační seminář k projektu „Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji“.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Semináře se zúčastnili zástupci partnerů projektu, významných zaměstnavatelů v regionu, neziskových organizací a Kontaktního pracoviště ÚP v Teplicích. V rámci semináře byl představen projektový tým, hlavní cíle projektu a klíčové aktivity. Součástí prezentace hosta Mgr. Jitky Kolářové z Gender Studies o.p.s. bylo uvedení do problematiky rovného zacházení a slaďování osobního a pracovního života a představení flexibilních forem práce. 


Ing. Zdeněk Mach


Bc. Lucie Ernestová


Mgr. Jitka Kolářová

Únor 2013

Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji ukončil teoretickou část prvního pilotního běhu, která byla zahájena 8. 1. 2013 a ukončena 19. 2. 2013.
Do projektu vstoupilo celkem 19 žen z cílové skupiny. Teoretickou část úspěšně ukončilo 16 žen, 3 zbývající již byly umístěny do zaměstnání. Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji dbá zejména na zvyšování povědomí o problematice rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, flexibilních forem zaměstnávání a možnostech sladit pracovní a osobní život. Nejen tato témata se promítla v teoretické části pilotního běhu. Součástí byly také aktivní projektové dny, např. týmový bowling, účast na proměnách (odborné líčení a česání účastnic) v rámci diskusního dne s úspěšnými podnikatelkami.
Projekt bude nadále pokračovat praktickou částí pilotního běhu, kdy budou účastnice průběžně absolvovat rekvalifikační kurzy a bude intenzivně řešeno jejich umístění do zaměstnání.

Realizace 1. pilotního běhu

Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji pokračuje v realizaci 1. pilotního běhu.
účastnic již vstoupilo do rekvalifikačních kurzů, z toho ženy absolvují rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky a ženy kurz Pečovatelka o děti ve věku 3 – 15 let. V rámci pilotního běhu již bylo realizováno několik ochutnávek práce, kdy bylo účastnicím umožněno vyzkoušet si třídenní praxi u různých zaměstnavatelů. Tyto ochutnávky využilo celkem žen. Dále byla realizována 1 exkurze v Hasičském záchranném sboru Ústeckého kraje, kde byla účastnicím projektu představena „ryze mužská profese“. 
Do pilotního běhu vstoupilo celkem 19 žen, dosud byly do zaměstnání umístěny ženy, u sedmi dalších je právě v jednání nástup do nového zaměstnání.

Pracovní snídaně

Dne 10. 4. 2013 proběhla ve společnosti JOB ASISTENT s.r.o. Pracovní snídaně s personalisty, která se konala v rámci realizace projektu Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji.
Akce se zúčastnili partneři projektu i pozvaní hosté - personalisté z významných firem v regionu. Pracovní snídaně měla za cíl prezentovat problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, slaďování pracovního a osobního života, vyzdvihnout pozitiva stále nepříliš využívaných flexibilních forem práce a především zavést diskusi na téma „moderní personalistika“. 

S vlastní prezentací o způsobu řešení personálních záležitostí vystoupily členky Řídícího výboru rovných příležitostí: Bc. Iveta Hradecká z Českého porcelánu a.s., Bc. Marie Račkovičová z města Dubí a Mgr. Ivana Bočánková z MAS Vladař o.p.s. Příkladem dobrých zkušeností přispěla v rámci diskuse také Mgr. Alena Šimková ze společnosti ČEZ, a.s. Všem zúčastněným děkujeme za podporu projektových aktivit. 
Projektový tým.

1. běh finišuje

Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji úspěšně finišuje v realizaci 1. pilotního běhu.
Dosavadní výsledky: Do projektu vstoupilo celkem 19 žen, z nichž již bylo 15 umístěno do zaměstnání. Čtyři ženy jsou stále ještě v projektu aktivní. Dále 8 účastnic úspěšně absolvovalo akreditované rekvalifikační kurzy, který byl zakončen certifikátem.
V současné době se projektový tým připravuje na nábor do 2. pilotního běhu. Průběžně již probíhají osobní schůzky se zájemkyněmi o projekt, kde jim jsou definovány projektové aktivity a možnosti projektu.

2. pilotní běh

Dne 31. 7. 2013 proběhl ve spolupráci s KoP ÚP v Teplicích výběr účastnic do 2. pilotního běhu projektu Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji.
Výběru se zúčastnilo cca 40 zájemkyň, z nichž bylo do projektu zařazeno 18 žen z cílové skupiny – ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců a ženy po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny. Teoretická část druhého pilotního běhu byla zahájena prvním setkáním účastnic dne 28. 8. 2013 přednáškou na téma: zvyšování povědomí o problematice rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, flexibilních forem zaměstnávání a možnostech sladit pracovní a osobní život.

Září a říjen 2013

Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji ukončil teoretickou část 2. pilotního běhu, která byla zahájena 28. 8. 2013 a ukončena 16. 10. 2013.
Do projektu vstoupilo celkem 18 žen z cílové skupiny. Teoretickou část úspěšně ukončilo 16 žen, 2 zbývající již byly umístěny do zaměstnání. Témata „Zvyšování povědomí o problematice rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, flexibilních forem zaměstnávání a možnostech sladit pracovní a osobní život, rozvoj osobnosti, pozvednutí sebevědomí apod. se promítla v teoretické části pilotního běhu. Součástí byly také aktivní projektové dny, např. návštěva Muzea města Ústí nad Labem, účast na proměnách (odborné líčení, manikúra a česání účastnic) ve studiu ABBAZIA studio s.r.o. v rámci diskusního dne s úspěšnými podnikatelkami, ale také návštěva Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje s odbornou přednáškou PhDr. Jana Lišky se zaměřením na slaďování rodinného a profesního života.
Projekt nadále pokračuje praktickou částí pilotního běhu, kdy účastnice navštívily Veletrh práce PVA EXPO v Praze v Letňanech dne 23. 10. 2013. Nyní průběžně absolvují rekvalifikační kurzy a bude intenzivně řešeno jejich umístění do zaměstnání.

Leden 2014

Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji úspěšně finišuje v realizaci 2. pilotního běhu. Dosavadní výsledky: Do projektu vstoupilo celkem 37 žen, z nichž již bylo 24 umístěno do zaměstnání. Zbylé ženy jsou stále ještě v projektu aktivní. Průběžně absolvují rekvalifikační kurzy a je intenzivně řešeno jejich umístění do zaměstnání. Dále 18 účastnic úspěšně absolvovalo akreditované rekvalifikační kurzy, které byly zakončeny certifikátem.
V současné době se projektový tým připravuje na nábor do 3. pilotního běhu, který proběhne dne 4. 2. 2014 na KoP ÚP v Teplicích. Do projektu bude zařazeno cca 16 žen z cílové skupiny – ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců a ženy po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny. Průběžně již probíhají osobní schůzky se zájemkyněmi o projekt, kde jim jsou definovány projektové aktivity a možnosti projektu.

Teoretická část 3. pilotního běhu

Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji úspěšně pokračuje v realizaci 3. pilotního běhu. V rámci pilotního běhu je realizována teoretická část projektu, která byla zahájena 10. 2. 2014 a ukončena bude 19. 3. 2014. V jejím průběhu již byly účastnice seznámeny s podstatou problematiky rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, byly jim představeny flexibilní formy zaměstnávání a dozvěděly se více o aktuálním tématu slaďování pracovního a rodinného života. Dále byly účastnice seznámeny s problematikou třídění odpadu a základy společenství Evropské unie. Součástí teoretické části jsou nejen školící dny v učebnách, ale také aktivní dny mimo školící prostory. Pro účastnice je připraveno odborné líčení a česání ve studiu ABBAZIA studio s.r.o., to vše v rámci ukázky praktických příkladů úspěšných podnikatelek a absolventek projektů, dále návštěva Pedagogicko-psychologické poradny v Teplicích s přednáškou PhDr. Jana Lišky. V závěru teoretické části pilotního běhu bude pro účastnice připraveno téma zvýšení právního povědomí, zejména v oblasti rovných příležitostí a předání osvědčení o absolvování teoretické části pilotního běhu.
V následujícím období bude projektový tým pro účastnice projektu připravovat administrativní rekvalifikační kurzy a intenzivně se bude zaměřovat na jejich uplatňování do zaměstnání.

 

Březen 2014

Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji ukončil teoretickou část
3. pilotního běhu, která byla zahájena 10. 2. 2014 a ukončena 19. 3. 2014.
Do projektu vstoupilo celkem 16 žen z cílové skupiny. Teoretickou část úspěšně ukončilo 16 žen. Témata „Zvyšování povědomí o problematice rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, flexibilních forem zaměstnávání a možnostech sladit pracovní a osobní život, rozvoj osobnosti, pozvednutí sebevědomí apod. se promítla v teoretické části pilotního běhu.
Projekt nadále pokračuje praktickou částí pilotního běhu, kde si 2 účastnice vyzkoušely „ochutnávku práce“ v Dětském centru Smíšek, jako pečovatelka o děti a ve společnosti ATALIAN ekologický servis, jako operátorka helpdesku. Nyní 9 účastnic nastoupilo na rekvalifikační kurzy Obsluha osobního počítače a Účetnictví s využitím výpočetní techniky. V průběhu běhu je s účastnicemi intenzivně řešeno jejich umístění do zaměstnání.

Duben 2014

Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji započal praktickou část
3. pilotního běhu Workshopem, kde se účastnice seznámily s netradičními profesemi. Prostřednictvím ochutnávek práce si mohly vyzkoušet obor, ve kterém by se chtěly uplatnit a 3 účastnice dokončily úspěšně rekvalifikační kurz Obsluhu osobního počítače získáním osvědčení. V současné době je uplatněno celkem 17 žen na nedotovaných místech 20 žen na dotovaných místech a 13 účastnic je v projektu aktivních. Nyní je plánován Pracovní seminář č. 3, který je zaměřen na vedoucí pracovníky zaměstnavatelů a majitele firem.
 

Květen 2014

V květnu 2014 byla realizovaná exkurze v ARKADII, o.p.s. Teplice. Účastnice měly možnost navštívit prostory obecně prospěšné společnosti, a to konkrétně pracoviště chráněné dílny – výroby svíček a ručního papíru. Vedoucí chráněné dílny Jana Štarková účastnice provedla zázemím společnosti a seznámila účastnice s chodem dílny. Ženy si mohly vyzkoušet samotnou výrobu svíček.
Projektový tým se v měsíci květnu také soustředil na uplatňování aktivních účastnic v projektu po absolvování rekvalifikačních kurzů. Nyní se připravuje nábor do posledního 4. pilotního běhu projektu a projektový tým eviduje zájemkyně o vstup do projektu. Výběr do projektu se uskuteční v srpnu 2014.

Shrnutí projektu a příprava 4. pilotního běhu

Projekt Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji úspěšně finišuje v realizaci 3. pilotního běhu. 

Dosavadní výsledky: Do projektu vstoupilo celkem 53 žen, z nichž již bylo 38 umístěno do zaměstnání, 4 ženy byly odešlé z důvodu dlouhodobé nemoci a jedna účastnice z důvodů odstěhování se do jiného kraje. Zbylé ženy jsou stále ještě v projektu aktivní. Průběžně absolvují rekvalifikační kurzy a je intenzivně řešeno jejich umístění do zaměstnání. 
V současné době se projektový tým připravuje na nábor do posledního 4. pilotního běhu, který proběhne dne 2. 9. 2014 na KoP ÚP v Teplicích. Do projektu bude zařazeno cca 15 žen z cílové skupiny – ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců a ženy po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny. Průběžně již probíhají osobní schůzky se zájemkyněmi o projekt, kde jim jsou definovány projektové aktivity a možnosti projektu.

Únor 2015 - 4. pilotní běh ukončen

V průběhu dalších měsíců jsme úspěšně zakončili poslední pilotní běh. Teoretickou část ukončilo 12 účastnic (celkem 60). Na poznatky získané v teoretické části navazovala praktická část, z níž uvádíme pouze některé zajímavé akce, např. účast na workshopu„Nejen šaty dělají člověka“ v Praze s přednáškami odborníků na téma ProkrastinaceJak se obléci na pracovní pohovor aj. Workshop zakončila proměna účastnic a závěrečná módní přehlídka. Celá akce byla určena ženám z azylových domů a organizátorkami byly tři studentky. Následovaly ochutnávky práce pro účastnice sjednané jako krátkodobý pobyt účastnic u zaměstnavatele. Mimo jiné se účastnice zapojily do administrativních prací nebo byly zapojeny do služeb. V průběhu prosince proběhla exkurze na pracovišti u zaměstnavatele. Do konce ledna 2015 probíhaly také rekvalifikační kurzy, do kterých byly účastnice zařazeny. Rekvalifikační kurzy byly rozdělené do 4 skupin, kdy v první skupině (administrativa a ICT) bylo zapojeno 20 účastnic, ve druhé skupině (sociální a pečovatelské) 6 účastnic, ve třetí skupině (úklid a údržba zeleně) 4 účastnice a ve čtvrté skupině (řemesla a služby) 10 účastnic. Do kurzů vstoupilo celkem 40 účastnic, z nichž 38 získalo osvědčení a zvýšilo si tak kvalifikaci. V rámci pomoci při umístění účastnic na trhu práce probíhá také zprostředkování zaměstnání. Stanoveným cílem bylo umístit do zaměstnání nejméně 31 žen, z toho 21 na dotovaná pracovní místa a 10 účastnicím zprostředkovat zaměstnání bez podpory dotace. Tento cíl se podařilo již v průběhu projektu naplnit a překročit.

Ani realizační tým nezahálel. V říjnu 2014 jsme uspořádali Pracovní seminář č. 4. Mezi přítomnými byli především zaměstnavatelé a majitelé menších firem z regionu ústeckého kraje. Součástí pracovního semináře bylo také seznámení přítomných i s realizovanými genderovými audity několika společností, které mohl tým v uplynulém období sledovat a vyhodnocení dosavadních 4 pilotních běhů v rámci projektu Rovné příležitosti na trhu práce v ÚK. Následovalo Assessment centrum zaměřené na řešení problematiky slaďování pracovního a osobního života. AC se zúčastnili jednak zástupci projektového týmu, ale především účastnice ze všech 4 pilotních běhů a jejich partneři. Vytvořili jsme 4 pracovní skupiny, které řešily problematiku slaďování formou případové studie, součástí byla i praktická péče o malé dítě, přebalování a sladění několika činností mezi jednotlivými partnery ve skupině. V závěru proběhla diskuse nad výstupy a zjištěnými závěry jednotlivých skupin, popis řešení a jeho výhody.

V prosinci 2014 a únoru 2015 proběhlo zasedání Řídícího výboru rovných příležitostí, jehož hlavním bodem byla změna situace ve vedení projektu a spolupráce při zpracování stanovených výstupů (metodik).

Napsali o nás: 

měsíčník REGIO – říjen 2014 - článek s názvem PROJEKTY A DOTACE Z ESF pomáhají nejen nezaměstnaným - ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI na trhu práce v Ústeckém kraji – dosažené výsledky: 21 pracovních míst s příspěvkem na mzdové náklady ve výši 140.000Kč, právě probíhá realizace 4.PB, zapojeno již 66 osob, na trhu práce umístěno již 40 osob a 30 absolventek RKV.

Připravujeme:

Kulatý stůl – společné setkání se zaměstnavateli, kteří se podílejí na vytváření nových pracovních míst a podporují rovné příležitosti a možnosti slaďování pracovního a osobního života ke zjištění zpětné vazby a získaných zkušeností jednak zaměstnavatelů a samotných účastnic (březen 2015). 

Závěrečná konference (květen 2015)

Rovné příležitosti na trhu práce ne-končí

V posledním období proběhlo několik aktivit, např. kulatý stůl. Pracovního setkání se zaměstnavateli v regionu se zúčastnilo několik spolupracujících subjektů a společně jsme se zamýšleli nad podstatou a možnostmi podpory rovných příležitostí. Dále proběhl workshop za účasti partnerů projektu, účastnic a členů týmu, v závěru projektu jsme zrealizovali závěrečnou konferenci za účasti zástupců realizátora a partnerů projektu, zaměstnavatelů a dalších spolupracujících organizací. Součástí konference bylo vyhodnocení spolupráce se všemi zúčastněnými, účastnicemi projektu i všemi subjekty, které se na realizaci projektu podílely. Představeny zde byly i tzv. inovativní produkty, resp. výstupy z projektu: Metodický postup pro uplatnění rovných příležitostí na trhu práce, Příručka pro práci personálních pracovníků - Metodika dodržování rovných příležitostí při výběru zaměstnanců a Sborník příkladů a zkušeností při prosazování rovných příležitostí na trhu práce. Mrzelo nás, že se například nezúčastnili zástupci ÚP v Teplicích, kteří s týmem spolupracovali v průběhu tří let zejména na výběru účastnic do projektu a postupně i v dalších aktivitách, například formou informování o realizaci projektu apod. Fotoprezentace průběhu projektu, kterou připravil koordinátor projektu, seznámila přítomné s celým průběhem projektu od jeho počátku až do závěrečných dní. Na závěr konference zaznělo ze strany jednatele společnosti Ing. Zdeňka Macha upřímné poděkování všem, kdo se na realizaci projektu podíleli.

Projekt Rovné příležitosti byl realizován v Ústeckém kraji od června 2012 do května 2015. Podpořenými osobami byly dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy vracející se na trh práce po mateřské či rodičovské dovolené, ženy, které pečují o závislého člena rodiny. Projekt byl plánován pro 60 osob, podpořeno však bylo 66 žen, které absolvovaly jeden ze čtyř pilotních běhů, jejichž součástí byl komplex aktivit, které jednak teoreticky, ale především prakticky podpořily účastnice při návratu na trh práce. Mimo aktivit zaměřených na prosazení se na trhu práce a to i v netradičních oborech pro ženy, proběhlo množství seminářů a přednášek na téma jak sladit péči o rodinu a pracovní povinnosti, co je diskriminace na trhu práce a jak se jí účinně bránit, jak změnit stereotypy a přístupy zaměstnavatelů, ale i svého nejbližšího okolí. Účastnice se aktivně zapojily i do ochutnávek práce u zaměstnavatelů, exkurzí či workshopů se zaměstnavateli. Do rekvalifikačních kurzů se zapojilo 40 účastnic, z nichž 38 získalo osvědčení a zvýšilo si tak kvalifikaci, nebo získalo kvalifikaci novou.

Na základě dalších realizovaných aktivit se podařilo umístit 43 účastnic do zaměstnání, z tohoto počtu bylo 21 pracovních míst podpořeno mzdovými příspěvky, ostatní pracovní místa byla zprostředkovaná. Snahou projektového týmu bylo podpořit ženy i v netradičních oborech a na takových pracovních pozicích, kde se ženy vyskytují jen sporadicky nebo vůbec. Podpořeny tak byly například ženy na pozici ostraha a údržba objektu, dělnice pro výrobu a zpracování automobilových skel, operátorka, školnice-domovnice, hospodářská pracovnice.

Při příležitosti ukončení realizace projektu si dovolujeme poděkovat za výbornou spolupráci všem zástupcům partnerů a členům řídícího výboru, spolupracujícím subjektům, zejména pracovníkům KoP ÚP v Teplicích a také zaměstnavatelům, kteří podpořili účastnice a vytvořili pro ně nová pracovní místa. V neposlední řadě patří poděkování i všem účastnicím projektu a jejich partnerům a rodinám, kteří je při účasti na aktivitách podporovali a nepřímo tak podpořili i prosazení rovných šancí na trhu práce.

Dokumenty ke stažení:

 

 


 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.