Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Každý má šanci

Prioritní osa: 2 – Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory: 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Cílová skupina: fyzické osoby pečující o dítě do 15 let a fyzické osoby starší 50 let, které jsou vedeni v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00063
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2012
Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2014
Místo realizace: Ústecký kraj
Kontaktní místo: JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice

Cíle projektu
Podpořit motivaci cílové skupiny k aktivní změně svého postavení, prostřednictvím poradny EURO JOB, která bude poskytovat komplexní služby vedoucí k umístění cílové skupiny na pracovní trh, individuální poradenství a vzdělávání ve všech oblastech dle specifických potřeb každého účastníka a tím zajistit a prosazovat v praxi aktivity a cílená opatření vedoucí k uplatnění na trhu práce.

Základní princip projektu
Projekt byl zaměřen na pomoc a podporu při návratu na pracovní trh cílové skupině uchazečů/uchazeček o zaměstnání, kteří byli vedeni v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců. Cílovou skupinu tvořily dvě podskupiny fyzických osob pečujících o dítě/děti do 15 let a fyzických osob starších 50 let z důvodu nejpočetnějšího zastoupení mezi uchazeči o zaměstnání v evidenci místního ÚP. Přestože tyto skupiny vykazují odlišné problémy, byly do projektu vybrány záměrně s ohledem na možnost provázat a zvýšit šance na jejich uplatnění na trhu práce právě v situaci, kdy bude pracováno s oběma cílovými skupinami najednou. Soubor aktivit byl přizpůsoben každé skupině zvlášť. Komplexně vedl k efektivnímu závěru a tím bylo jejich umístění do zaměstnání, zejména získání trvale udržitelného zaměstnání, nebo zahájení samostatně výdělečné činnosti. Důraz byl kladen na individuální přístup a citlivé respektování specifických potřeb každého účastníka. Dále podpora investic do motivace a vzdělávání cílové skupiny a zaměření projektu na získání kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Součástí projektu byl i rozvoj spolupráce se zaměstnavateli v regionu i rozvoj spolupráce se zaměstnavateli v příhraniční oblasti zejména SRN vedoucí k podpoře vytváření nových pracovních míst či jejich udržení.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v Ústeckém kraji od května 2012 a probíhal po dobu 24 měsíců. Do projektu se postupně mělo zapojit celkem 60 účastníků z uvedené cílové skupiny ve čtyřech bězích a úspěšně se mělo uplatněno min. 51%, (tedy 31 účastníků) na trhu práce.

Doprovodná opatření
Cílem doprovodných opatření bylo vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu byda účastníkům poskytována doprovodná opatření, jednalo se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, příspěvku na péči o dítě a další závislé osoby apod. Tato opatření směřovala k odstranění bariér, které mohly bránit účastníkům v účasti v projektových aktivitách. Pro účastníky byly všechny aktivity hrazeny z prostředků projektu.

Termíny jednotlivých běhů 

1. běh: Výběr účastníků do projektu
červenec 2012 Modul pozitivní motivace
  Modul rekvalifikací
  Modul odborných praxí
  Podpora uplatnění na trhu práce
  Individuální podpora a poradenství účastníkům
   
2. běh: Výběr účastníků do projektu
listopad 2012 Modul pozitivní motivace
  Modul rekvalifikací
  Modul odborných praxí
  Podpora uplatnění na trhu práce
  Individuální podpora a poradenství účastníkům
   
3. běh:  Výběr účastníků do projektu
březen 2013 Modul pozitivní motivace
  Modul rekvalifikací
  Modul odborných praxí
  Podpora uplatnění na trhu práce
  Individuální podpora a poradenství účastníkům
   
4. běh: Výběr účastníků do projektu
červen 2013 Modul pozitivní motivace
  Modul rekvalifikací
  Modul odborných praxí
  Podpora uplatnění na trhu práce
  Individuální podpora a poradenství účastníkům
   

Ohlasy našich klientů
9. 10. 2012 nám přišlo toto poděkování. Děkujeme!

Závěrečná zpráva o průběhu projektu (.pdf)

Manažer projektu: Radka Valachová, tel: 734 586 042 
Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz

 

Archiv aktualit

Prezentační schůzka pro 1. běh projektu KAŽDÝ MÁ ŠANCI

Prezentační schůzka se zájemci o vstupu do projektu proběhne ve středu dne 5. 9. 2012 v 9:00 hod v zasedací místnosti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vrchlického 3175, 415 02 Teplice.
Tato prezentace Vám umožní získat více informací o možnostech projektu.
Osobně nás můžete také navštívit přímo v prostorách pobočky JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice.

Prezentační schůzka pro 2. běh projektu KAŽDÝ MÁ ŠANCI

Prezentační schůzka se zájemci o vstupu do 2. běhu projektu Každý má šanci proběhne v pondělí dne 7. 1. 2013 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vrchlického 725/1 v Teplicích v 1. patře v zasedací místnosti č. 214.
2. běh projektu Každý má šanci je určen pro osoby starší 50ti let věku, které jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců.
Tato prezentace Vám umožní získat více informací o možnostech projektu.
Osobně nás můžete také navštívit přímo v prostorách pobočky JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice.

Prezentační schůzka pro 3. běh projektu KAŽDÝ MÁ ŠANCI

Prezentační schůzka se zájemci o vstupu do 3. běhu projektu Každý má šanci proběhne ve čtvrtek dne 16. 5. 2013 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vrchlického 725/1 v Teplicích v 1. patře v zasedací místnosti č. 214
3. běh projektu Každý má šanci je určen pro osoby, které pečují o dítě do 15-let věku a zároveň jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců.
Tato prezentace Vám umožní získat více informací o možnostech projektu.
Osobně nás můžete také navštívit přímo v prostorách pobočky JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice.

Prezentační schůzka pro 4. běh projektu KAŽDÝ MÁ ŠANCI

Prezentační schůzka se zájemci o vstupu do 4. běhu projektu Každý má šanci proběhne dne 27. 8. 2013 v 9:00 hod v zasedací místnosti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vrchlického 3175, 415 02 Teplice - nová budova, 3. patro (naproti výtahu).
4. běh projektu Každý má šanci je určen pro osoby starší 50ti let věku, které jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců.
Tato prezentace Vám umožní získat více informací o možnostech projektu.
Osobně nás můžete také navštívit přímo v prostorách pobočky JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice.

Aktualizace k 10. 1. 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 66 účastníků.
64 účastníků absolvovalo vstupní modul, kde došlo k vzájemnému seznámení účastníků s projektovým týmem. Projektový tým při této příležitosti předal účastníkům komplexní informace o projektu jako celku, komu je určen a kdo se ho může zúčastnit, o hlavních aktivitách projektu, harmonogramu projektu, možnostech projektu, roli účastníků v projektu a přínosu projektu pro každého účastníka.
40 účastníků prošlo pracovně osobnostní diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění.
61 účastníků absolvovalo program pozitivní motivace, kde se podařilo úspěšně namotivovat účastníky k další spolupráci a aktivitě při vyhledávání pracovních příležitostí. Zároveň získaly možnost vyzkoušet si pro ně vhodné pracovní pozice při tzv. ochutnávkách práce a exkurzích v různých firmách.
Rekvalifikační kurzy jsou plánovány pro 44 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů již vstoupilo 38 účastníků, 36 účastníků již rekvalifikační kurz absolvovalo a 13 účastníků prošlo odbornou praxí v rámci rekvalifikačního kurzu.
Pro 17 účastníků byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru již nastoupilo 30 účastníků projektu.
I nadále dochází k prohlubování spolupráce mezi účastníky a projektovým týmem. Projektovému týmu se daří ve spolupráci s účastníky nalézat vhodné pracovní nabídky a zprostředkovat zaměstnání.
Účastníci mohou využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektové asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti. Zároveň mohou účastníci využít pomoc odborného konzultanta – psychologa, právníka, finančního poradce, kteří poskytují pomoc a podporu při řešení otázek v mezních životních situacích, které jsou mnohdy největším problémem při opětovném návratu na TP.

Aktualizace k 14. 2. 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 66 účastníků.
64 účastníků absolvovalo vstupní modul, kde došlo k vzájemnému seznámení účastníků s projektovým týmem. Projektový tým při této příležitosti předal účastníkům komplexní informace o projektu jako celku, komu je určen a kdo se ho může zúčastnit, o hlavních aktivitách projektu, harmonogramu projektu, možnostech projektu, roli účastníků v projektu a přínosu projektu pro každého účastníka.
40 účastníků prošlo pracovně osobnostní diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění.
61 účastníků absolvovalo program pozitivní motivace, kde se podařilo úspěšně namotivovat účastníky k další spolupráci a aktivitě při vyhledávání pracovních příležitostí. Zároveň získaly možnost vyzkoušet si pro ně vhodné pracovní pozice při tzv. ochutnávkách práce a exkurzích v různých firmách.
Rekvalifikační kurzy jsou plánovány pro 44 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů již vstoupilo 42 účastníků, 40 účastníků již rekvalifikační kurz absolvovalo a 17 účastníků prošlo odbornou praxí v rámci rekvalifikačního kurzu.
Pro 17 účastníků byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru již nastoupilo 33 účastníků projektu.
I nadále dochází k prohlubování spolupráce mezi účastníky a projektovým týmem. Projektovému týmu se daří ve spolupráci s účastníky nalézat vhodné pracovní nabídky a zprostředkovat zaměstnání.
Účastníci mohou využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektové asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti. Zároveň mohou účastníci využít pomoc odborného konzultanta – psychologa, právníka, finančního poradce, kteří poskytují pomoc a podporu při řešení otázek v mezních životních situacích, které jsou mnohdy největším problémem při opětovném návratu na TP.

Aktualizace ke 2. 4. 2014

K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 66 účastníků.
64 účastníků absolvovalo vstupní modul, kde došlo k vzájemnému seznámení účastníků s projektovým týmem. Projektový tým při této příležitosti předal účastníkům komplexní informace o projektu jako celku, komu je určen a kdo se ho může zúčastnit, o hlavních aktivitách projektu, harmonogramu projektu, možnostech projektu, roli účastníků v projektu a přínosu projektu pro každého účastníka.
40 účastníků prošlo pracovně osobnostní diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění.
61 účastníků absolvovalo program pozitivní motivace, kde se podařilo úspěšně namotivovat účastníky k další spolupráci a aktivitě při vyhledávání pracovních příležitostí. Zároveň získaly možnost vyzkoušet si pro ně vhodné pracovní pozice při tzv. ochutnávkách práce a exkurzích v různých firmách.
Rekvalifikační kurzy jsou plánovány pro 44 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů již vstoupilo 44 účastníků, 42 účastníků rekvalifikační kurz úspěšně absolvovalo získali osvědčení. 30 účastníků prošlo odbornou praxí v rámci rekvalifikačního kurzu.
Pro 17 účastníků byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru již nastoupilo 33 účastníků projektu.
I nadále dochází k prohlubování spolupráce mezi účastníky a projektovým týmem. Projektovému týmu se daří ve spolupráci s účastníky nalézat vhodné pracovní nabídky a zprostředkovat zaměstnání.
Účastníci mohou využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohou využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň je zde poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektové asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu jsou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti. Zároveň mohou účastníci využít pomoc odborného konzultanta – psychologa, právníka, finančního poradce, kteří poskytují pomoc a podporu při řešení otázek v mezních životních situacích, které jsou mnohdy největším problémem při opětovném návratu na TP.

Aktualizace k 30. 4. 2014

Celkem se do projektu zapojilo 66 účastníků.
64 účastníků absolvovalo vstupní modul, kde došlo k vzájemnému seznámení účastníků s projektovým týmem. Projektový tým při této příležitosti předal účastníkům komplexní informace o projektu jako celku, komu je určen a kdo se ho může zúčastnit, o hlavních aktivitách projektu, harmonogramu projektu, možnostech projektu, roli účastníků v projektu a přínosu projektu pro každého účastníka.
40 účastníků prošlo pracovně osobnostní diagnostikou, která jednoznačně posoudila schopnosti, možnosti a pracovní i psychický potenciál účastníků. Na základě této aktivity byl pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz a došlo k nasměrování vhodného pracovního uplatnění.
61 účastníků absolvovalo program pozitivní motivace, kde se podařilo úspěšně namotivovat účastníky k další spolupráci a aktivitě při vyhledávání pracovních příležitostí. Zároveň získaly možnost vyzkoušet si pro ně vhodné pracovní pozice při tzv. ochutnávkách práce a exkurzích v různých firmách.
Rekvalifikační kurzy byly plánovány pro 44 účastníků projektu. Do rekvalifikačních kurzů však vstoupilo 47 účastníků, 45 účastníků rekvalifikační kurz úspěšně absolvovalo a získali osvědčení.
Pro 17 účastníků byla vyřízena dotace na podporu pracovního místa a do pracovního poměru nastoupilo 33 účastníků projektu.
Účastníci mohli po celou dobu účasti v projektu využívat zázemí na Benešově náměstí 3282 v Teplicích, kde mohli využívat počítač, internet, bezplatný telefon, kopírku, fax, tiskárnu a zároveň zde bylo poskytováno komplexní poradenství prostřednictvím projektové asistentky a ostatních kvalifikovaných členů projektového týmu. Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla účastníkům poskytována doprovodná opatření, jednalo se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, potvrzení zdravotní způsobilosti. Zároveň mohli účastníci využít pomoc odborného konzultanta – psychologa, právníka, finančního poradce, kteří poskytovali pomoc a podporu při řešení otázek v mezních životních situacích, které jsou mnohdy největším problémem při opětovném návratu na TP.

Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí, plánované KA byly realizovány dle harmonogramu projektu a stanovené monitorovací indikátory byly splněny a překročeny.
  

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.