Vzdělávací, informační a poradenské centrum

PODNIKATELKA II

Grantový projekt
Projekt byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Prioritní osa: 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Cílová skupina: ženy začínající podnikání a ženy vykonávající samostatnou podnikatelskou činnost, včetně žen v předdůchodovém věku (55+)
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00296
Zahájení realizace projektu: 1. 11. 2012
Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2014
Místo realizace: Ústecký kraj, Teplice, Masarykova třída 668/29
 
Partneři projektu
OHK Teplice, Město Krupka, Mateřské centrum Permoníček Krupka o.s.
 
Popis a cíle projektu 
Cílem projektu byla podpora žen začínajících podnikání nebo již podnikatelskou činnost vykonávajících s důrazem na zapojení žen v tzv. předdůchodovém věku. Vhodná forma (propojení moderních forem vzdělávání (e-learning) a poradenství v podnikatelské poradně) umožní ženám vzdělávat se podle jejich časových možností, získat a předávat informace ke zlepšení podnikatelských schopností a kompetencí. Specifickým cílem projektu bylo zvýšení počtu žen vedoucích svůj vlastní podnik a rozvoj konkurenceschopnosti. Důraz byl položen na možnosti slaďování pracovního a rodinného života, překonání zažitých stereotypů a rozšíření spolupráce mezi partnerskými organizacemi s přenosem dobré praxe. 
Projekt podporuje Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a umožňuje zapojení ženám v předdůchodovém věku, které se díky svým zkušenostem mohou stát úspěšnými podnikatelkami a pozitivně si tak prodloužit aktivní život.
 
Zaměření a rozsah projektu
Projekt byl realizován v Ústeckém kraji od listopadu 2012. Postupně se do něj mohlo zapojit 60 žen ve třech pilotních bězích. 30 účastnic mělo být již podnikajících a zbylých 30 účastnic mělo zahájení podnikatelské činnosti zvažovat. 50% účastnic mělo získat uplatnění na trhu práce, z toho 10 pracovních míst mělo být podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele po dobu 12ti měsíců v celkové výši 192 000,- Kč, 10 účastnic mělo být umístěno na místa uvolněná nebo zprostředkovaná a 10 účastnic mělo ukončit účast v projektu zaregistrováním se jako OSVČ.
 
 E-learningové programy
 1. IT minimum
 2. OBCHODní minimum
 3. EKONOMické minimum
 4. PODNIKATELské minimum
 5. PODPORA podnikání
 6. JAZYKové minimum
Vzdělávací a prezentační semináře
V rámci projektu byly zrealizovány prezentační semináře a akce s důrazem na prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, slaďování pracovního a osobního života a podporu žen, které již podnikají nebo teprve podnikat začnou.
 • Informační a prezentační seminář o projektu a rovných příležitostech
 • Workshop s představiteli měst a obcí v regionu
 • Seminář „Stejné šance“
 • Seminář pro partnery a rodinné příslušníky
 • Kulatý stůl s úspěšnými podnikatelkami
 • Závěrečný prezentační seminář pro zástupce tisku
Asistenční centrum – podnikatelská poradna
Asistenční centrum sloužilo účastnicím projektu jako zázemí, kde mohly s lektory pravidelně konzultovat otázky týkající se e-learningových programů a podnikání. Splňovalo požadavky na dostupnost, kvalitu poskytovaných služeb, efektivitu, rychlý přenos informací a flexibilitu. K dispozici zde bylo technické vybavení – výpočetní technika (notebooky) s připojením k internetu pro potřeby účastnic. 

Rekvalifikační kurzy
V projektu byly pro účastnice k dispozici vzdělávací rekvalifikační kurzy dle jejich výběru. Celkem mělo být zrealizováno 40 rekvalifikačních kurzů. 
 
Genderový audit drobných provozoven 
V průběhu realizace projektu měly účastnice, případně drobní podnikatelé, možnost zúčastnit se auditu rovných příležitostí.
 
Doprovodná opatření
Po dobu aktivní účasti v projektu byla účastnicím poskytována doprovodná opatření. Jednalo se o příspěvek na jízdné, stravné, hlídání dětí, ubytování. V případě nástupu do zaměstnání byly hrazeny nezbytné náklady jako zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestů, vyhotovení kopií dokladu o vzdělání. Možnost poskytování příspěvku na hlídání dětí byla i v době šesti měsíců od nástupu do zaměstnání.
 
  
Kontakty
JOB ASISTENT s.r.o.
Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice
 
telefon: 417 530 030
e-mail: info@job-asistent.cz
 

Dokumenty ke stažení: 

Archiv aktualit

PODNIKATELKA II.

Od 1. 11. 2012 probíhá realizace projektu PODNIKATELKA II. Je zaměřen na podporu žen, které chtějí zahájit podnikatelskou činnost nebo ji již vykonávají.
Aktivity projektu jsou realizovány formou e-learningového vzdělávání, které může podpořit slaďování pracovního a osobního života, neboť si účastnice samy vyberou, kdy budou investovat svůj čas do aktivit projektu. V současné době projektový tým eviduje zájemkyně o projekt a případným uchazečkám nabízí možnost osobní konzultace o projektu na pobočce Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice.

Březen 2013

Projekt PODNIKATELKA II. stále pokračuje v evidenci zájemkyň o projekt. Uchazečky si mohou díky projektu zvýšit vzdělání především v oblasti podnikatelských znalostí a dovedností, dále mohou získat rekvalifikační kurz financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Do projektu postupně vstoupí 30 žen, u nichž je předpoklad zahájení OSVČ a 30 žen, které již podnikají. 10 účastnic bude umístěno na dotované pracovní místo a 10 účastnic ukončí účast v projektu založením živnostenského oprávnění. Projekt budoucím i stávajícím podnikatelkám umožní nejen e-learningové vzdělávání z pohodlí domova, ale současně jim poskytne zdarma odborné poradenství v oblasti podnikatelské problematiky, psychologie, finančnictví či v oblasti právní.
Případným uchazečkám se v průběhu měsíce dubna nabízí možnost osobní konzultace o projektu na pobočce Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice, případně na telefonu +420 734 586 041.

Úvodní seminář k e-learningu

Projekt PODNIKATELKA II. dospěl do další fáze své realizace. Momentálně projektový tým eviduje celkem 24 účastnic projektu, z toho 9 žen, které již podnikají a 15 žen, které o zahájení živnosti uvažují.
Projektový tým se se všemi účastnicemi sešel na konání Úvodního semináře k e-learningu, který probíhal ve dnech 9. – 13. 5. 2013. Podnikatelky, stávající i ty budoucí, si zkusily ovládání notebooku a e-learningových programů, řešily se otázky jejich případného zařazení do rekvalifikačních kurzů a možnosti zřízení či rozvoje vlastního podnikání.
Dne 13. 5. 2013 účastnice převzaly pracovní notebooky a nyní již mohou studovat kurzy z pohodlí domova. Jedná se e-learningové programy rozvíjející podnikání, podnikatelské schopnosti, dovednosti a kompetence – IT minimum, OBCHODní minimum, EKONOMické minimum, PODNIKATELské minimum, PODPORA podnikání a JAZYKové minimum.

Červenec 2013

10. 7. 2013 – do projektu PODNIKATELKA II bylo zařazeno 5 nových účastnic, které plánují zahájení podnikatelské činnosti. Nové účastnice byly proškoleny v ovládání notebooku a e-learningových programů na Úvodním semináři k e-learningu. Prostřednictvím e-learningového vzdělávání a zprostředkování rekvalifikačních kurzů se zvýší předpoklady pro úspěch jejich podnikatelského plánu.

11. 7. 2013 – 6 účastnic úspěšně ukončilo e-learningové programy:
IT minimum, 
OBCHODní minimum, 
EKONOMické minimum, PODNIKATELské minimum, 
PODPORA podnikání, 
JAZYKové minimum. 
Úspěšné účastnice obdržely dárkový balíček a za každý dokončený kurz certifikát.

Září 2013

Projekt PODNIKATELKA II byl zahájen 1. 11. 2012. Postupně do něho bylo prozatím zařazeno 40 účastnic.
Všechny ženy byly proškoleny v ovládání notebooku a e-learnignových programů v rámci Úvodního semináře k e-learningu, některé zájemkyně, které se rozhodly zahájit vlastní živnost, získaly zdarma rekvalifikační kurz.
Ke dni 27. 9. 2013 ukončilo studium 24 žen, které získaly Certifikáty za jednotlivé e-learningové kurzy: IT minimum, OBCHODní minimum, EKONOMické minimum, PODPORA podnikání, PODNIKATELské minimum a JAZYKové minimum.

Listopad 2013

Projekt PODNIKATELKA II je právě v první půli své realizace. Podpořeno již bylo celkem 56 žen, z nichž 23 žen vstoupilo jako OSVČ a 33 při vstupu do projektu uvažovalo o zahájení podnikatelské činnosti.
Jednou z klíčových aktivit projektu je studium šesti e-learningových programů, které mají za cíl zvýšit podnikatelské schopnosti a dovednosti. Jedná se o IT minimum, OBCHODní minimum, EKONOMické minimum, PODNIKATELské minimum, PODPORU podnikání a JAZYKové minimum. Doposud úspěšně dostudovalo e-learning celkem 33 žen. Ostatní účastnice v současné době kurzy stále studují, případně se chystají studium zahájit.

V průběhu e-learningového studia mají účastnice také možnost zvolit si libovolný rekvalifikační kurz, který je podpoří v jejich stávající či budoucí podnikatelské činnosti, umožní rozvoj, případně zvýší kvalifikaci v požadovaném oboru. V projektu jsou pro účastnice připraveny odborné konzultace (právní, finanční, psychologické, specifické), které mohou podpořit ženy v rozhodnutí o zahájení podnikání, vyřešit specifické otázky týkající se nejen zřízení živnostenského oprávnění, ale také osobního a rodinného života.

Projekt je určen všem ženám, které již podnikají, případně ženám, které o zahájení podnikání uvažují.
Podporujeme Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
Projekt PODNIKATELKA II, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00296, je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČŘ.

Leden 2014

Projekt PODNIKATELKA II plánuje v lednu 2014 realizaci již šestého Úvodního semináře k e-learningu. Seminář slouží k prezentaci projektu, seznámení s projektovým týmem, uvedení nových účastnic do projektových aktivit, Asistenčním centrem a především k proškolení v e-learningových programech IT minimum, EKONOMické minimum, PODPORA podnikání, PODNIKATELské minimum, OBCHODní minimum a JAZYKové minimum. Tyto minima mají za cíl zvýšit podnikatelské schopnosti a dovednosti podnikatelek stávajících, i těch budoucích.
Dosud bylo do projektu zařazeno 56 žen, z nichž 23 vstoupilo již jako OSVČ. Aktuálně projektový tým připravuje zařazení do projektu pro 10 – 12 žen z cílové skupiny.
V rámci projektu je pro ženy připraveno odborné či specifické poradenství, služby Asistenčního centra – podnikatelské poradny, rekvalifikační či odborné kurzy a kurzy e-learningové. 

Únor 2014

Dne 31. 1. 2014 proběhl poslední Úvodní seminář k e-learningu, kterého se zúčastnilo celkem 11 žen z cílové skupiny projektu. Celkem tedy projekt eviduje již 67 účastnic, z nichž 37 žen zvažuje či zvažovalo zahájení podnikatelské činnosti a 30 žen ke dni vstupu do projektu již byly podnikatelkami.
V průběhu realizace projektu bylo 10 žen, které se rozhodly nepodnikat, umístěno na dotované pracovní místo. Dosud bylo 30 žen podpořeno rekvalifikačním či odborným kurzem s cílem zvýšit své dovednosti a kompetence v oboru budoucího či stávajícího podnikání.
Ke dni 28. 2. 2014 ukončilo úspěšně studium e-learningových programů celkem 46 žen, a to v oblastech: IT minimum, OBCHODní minimum, PODNIKATELské minimum, PODPORA podnikání, EKONOMické minimum, JAZYKové minimum.


Úvodní seminář k e-learningu, 31. 1. 2014

Březen 2014

Dne 28. 3. 2014 úspěšně ukončilo studium e-learningových programů dalších 5 účastnic projektu PODNIKATELKA II.Všechny obdržely certifikáty z celkem šesti e-elarningových modulů, konkrétně se jedná o:
IT minimum, OBCHODní minimum, PODNIKATELské minimum, PODPORA podnikání, EKONOMické minimum, JAZYKové minimum.
E-learning má za cíl zvýšit podnikatelské schopnosti a dovednosti, informovat účastnice o novinkách v oblasti legislativy, práva, poskytnout jim platné informace o možnostech čerpání dotací, vedení účetnictví či procvičit se v základech anglického jazyka. 
K 31. 3. 2014 eviduje projektový tým již 7 žen, které prostřednictvím účasti v projektu, po absolvování e-elarningových modulů, zahájily podnikatelskou činnost. 

Duben 2014

Projektový tým pokračuje v realizaci aktivit projektu PODNIKATELKA II.
Také v měsíci dubnu proběhla evaluace studia e-learningových modulů. Dne 29. 4. 2014 bylo předáno celkem 54 certifikátů za úspěšné dostudování kurzů a složení závěrečných testů. Jako nejobtížnější e-lerningový kurz se doposud jeví PODPORA podnikání. Účastnice se v tomto modulu učí o bankovních produktech a žádostech o podporu z EU.
Dosud bylo také zahájeno 37 rekvalifikačních či odborných kurzů, zaměřených na rozvoj stávajících schopností účastnic projektu, z toho 28 kurzů pro účastnice, které zvažují zahájení podnikání a 9 kurzů pro účastnice, které již podnikají.

 Foto: M. Rogulová, učebna Make-Up Institute, rekvalifikační kurz Make-up.

Květen 2014

Projekt PODNIKATELKA II již plně naplnil své kapacity. Celkem evidujeme 67 účastnic projektu, z nichž 30 žen vstoupilo do projektu již jako podnikající a dalších 37 žen o zahájení podnikatelské činnosti uvažovalo. Dosud bylo založeno 7 živnostenských listů. Na zahájení podnikatelské činnosti se připravuje i několik dalších účastnic projektu, momentálně studují rekvalifikační či odborné kurzy, případně připravují ve spolupráci s odbornými poradci podnikatelské plány.
Projektový tým se nyní plně zaměří na realizaci Auditu dodržování rovných příležitostí.

Červenec 2014

Studium e-learningových modulů v projektu PODNIKATELKA II bylo finálně ukončeno ke dni 10. 7. 2014. E-learningem bylo proškoleno celkem 67 účastnic projektu. V průběhu studia měly účastnice zapůjčen notebook s internetovým připojením, v případě potřeby byl k dispozici projektový tým a zejména lektoři jednotlivých e-learningových modulů. Ti prostřednictvím diskusního fóra a e-mailu konzultovali s jednotlivými účastnicemi problémové oblasti, pomáhali s vysvětlováním studované látky, případně zodpovídali dotazy. 
Všechny účastnice, které úspěšně ukončily e-learningový modul a uspěly v závěrečném testu, obdrželi certifikáty (za každý e-learningový program zvlášť). Celkový stav obdržených certifikátů:
IT minimum 67 certifikátů
OBCHODní minimum 67 certifikátů
EKONOMické minimum 66 certifikátů
PODNIKATELské minimum 66 certifikátů
PODPORA podnikání 66 certifikátů
JAZYKové minimum 66 certifikátů

 

ŘÍJEN 2014

Realizace projektu PODNIKATELKA II byla oficiálně ukončena (zahájení 1.11.2012, ukončení 31.10.2014). Cílovou skupinou byly ženy a to ženy v předdůchodovém věku, neboť jsme se aktivně zapojili do podpory Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, a ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost. Realizace projektu probíhala za výrazného přispění tří partnerů, kterými byli Okresní hospodářská komora Teplice, Mateřské centrum Permoníček Krupka O.S. a Město Krupka, kterým tímto děkujeme za podporu při realizaci projektu a všech stanovených aktivit. Spolupracující organizací byl ÚP ČR, KoP v Teplicích.
Cílem projektu byla podpora vzdělávání žen e-learningovou formou, předávání nových informací a následně motivace k rozhodnutí žen zahájit vlastní podnikatelskou činnost prostřednictvím poradenství.
Stanovené cíle se nám podařilo naplnit, během realizace projektu vznikla podnikatelská poradna, místo, které sloužilo zájemkyním o podporu při zahájení OSVČ. Součástí bylo také odborné poradenství (konzultace k e-learningu) a specifické poradenství, poskytované odborníky na danou oblast včetně poradenství k rovným příležitostem. E-learningová forma vzdělávání umožnila ženám vzdělávat se v 6 různých oborech od základů podnikání, přes obchodní minimum, ekonomické minimum, podporu podnikání, rozvoj IT znalostí i jazykové minimum v čase a místě, které jim vyhovovalo, tzn. z domova.

Zhodnocení výsledků
Do projektu vstoupilo 67 účastnic, z toho 30 podnikajících a 37 žen, které podnikání teprve zvažovaly.
V rámci projektu 14 žen získalo vlastní živnostenský list, z toho 1 žena založila společnost s ručením omezeným. Vzniklo 11 nových živností, 3 ženy k původnímu živnostenskému oprávnění přidaly živnost novou.
Jako podporu při rozvoji podnikání a umístění účastnic na trhu práce jsme podpořili vznik 10 nových pracovních míst příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele. Podporu využilo 6 zaměstnavatelů. Mimo podpořená pracovní místa našlo v průběhu projektu zaměstnání dalších 10 účastnic, z toho 9 získalo práci u jiných zaměstnavatelů a 1 účastnice nahradila účastnici na vytvořeném dotovaném místě. Celkem bylo umístěno do zaměstnání 20 žen a 13 si založilo živnost.
V rámci e-learningového studia bylo vydáno 398 osvědčení. Do rekvalifikačních kurzů vstoupilo 43 žen, které byly úspěšné a získaly 43 osvědčení, celkem 441 osvědčení.
V průběhu realizace projektu byly vytvořeny 2 inovativní produkty. Nejprve e-learningový vzdělávací program složený z 6 tematických okruhů rozvíjejících znalosti nezbytné k zahájení vlastního podnikání (metodika a program) a v závěru projektu brožura nejlepších praktik s názvem Slaďování = rovnost & podnikání = možnost.
Projekt byl mimo jiné zaměřen také na podporu a propagaci rovných příležitostí, proběhlo několik prezentačních akcí, seminářů a workshopů, následně se některé organizace zapojili do auditu rovných příležitostí, jehož cílem bylo popsat stávající situaci v organizacích z hlediska RP a slaďování rodinného a pracovního života, identifikovat dobré praxe, slabá místa a doporučit vhodná opatření pro rozvoj a podporu RP a oblasti slaďování. Audit byl realizován z části externím dodavatelem a další zapojené společnosti již byly hodnoceny týmem ve spolupráci s odborníky dodavatele. Celkem se zapojilo 8 organizací, které získaly osvědčení o provedeném auditu RP.
V průběhu projektu bylo zpracováno a předloženo v řádném termínu 6 monitorovacích zpráv z toho poslední byla zpráva závěrečná. Součástí závěrečné fáze projektu byl i audit vedení účetnictví. Podstatné změny nebyly v projektu realizovány, došlo pouze k dílčím nepodstatným změnám v harmonogramu projektu a úpravě rozpočtu dle pravidel.  

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.