Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Kroky k úspěchu

Grantový projekt byl spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 2 – Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory: 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Cílová skupina: FO pečující o dítě do 15 let věku (ženy a muži v obdobné situaci)
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00085
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2013
Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2015
Místo realizace: okres Litoměřice
Kontaktní místo: Máchovy schody 9/2, 412 01 Litoměřice

Cíle projektu:
Poskytnout osobám z cílové skupiny poradenské, vzdělávací a asistenční služby v oblasti trhu práce a zvýšit dostupnost těchto služeb prostřednictvím Mobilního poradenského střediska práce, které bylo ve vytipovaných oblastech k dispozici účastníkům, účastnicím projektu. Cílem bylo zvýšení motivace účastníků/ic ke změně postavení a situace na trhu práce, k dalšímu vzdělávání, změně či zvýšení kvalifikace a odstranění bariér bránících v uplatnění na trhu práce.

Zaměření a předpokládaný rozsah projektu:
Projekt je realizován v okrese Litoměřice od května 2013 do ledna 2015, postupně se do něho zapojí 60 účastníků. Minimálně 60 % účastníků může využít nabídky rekvalifikačních kurzů, přibližně polovina z nich absolvuje také praxi, která je součástí rekvalifikace, nebo na ni navazuje. Nejméně 40 % účastníků získá uplatnění na trhu práce, z toho 17 pracovních míst bude podpořeno příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele, 2 účastníky podpoříme při zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Doprovodná opatření:
Cílem doprovodných opatření bylo vytvořit rovné příležitosti k účasti v projektu a přístupu k zaměstnání. Po celou dobu aktivní účasti v projektu byla účastníkům poskytována doprovodná opatření, jednalo se o příspěvek na jízdné, stravné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, ubytování. V případě zařazení do rekvalifikačního kurzu byly hrazeny nezbytné náklady jako zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestů apod.

Termíny a průběh jednotlivých běhů:

 1. běh – Roudnice nad Labem
  červen 2013 – výběr a vstup účastníků do projektu
 2. běh – Libochovice
  září 2013 – výběr a vstup účastníků do projektu
 3. běh – Štětí
  únor 2014 – výběr a vstup účastníků do projektu
 4. běh – Litoměřice
  červen 2014 – výběr a vstup účastníků do projektu

Obsahem každého jednotlivého běhu byly kromě výběru účastníků, pracovně osobnostní diagnostika, motivační asistenční program, rekvalifikační kurzy, pracovní praxe (ochutnávky práce, exkurze), individuální poradenství a další podpůrné aktivity.

V případě zájmu o účast v projektu realizovaných v dalších lokalitách litoměřického okresu bylo možné nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Výzva k podání nabídek (.pdf)

Návrh smlouvy (.pdf)

Dodatečné informace (.pdf)

Závěrečná zpráva (.pdf)

Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí, plánované KA byly realizovány dle harmonogramu projektu a stanovené monitorovací indikátory byly splněny a překročeny. Realizace byla ukončena dne 31. 1. 2015.

Kontakty
JOB ASISTENT s.r.o.
Machovy schody 9/2, 412 01 Litoměřice
Martin Karhánek, koordinátor projektů
Kontakt: +420 739 433 298
e-mail: karhanek@job-asistent.cz

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz

Archiv aktualit

Květen 2013

V průběhu měsíce května probíhaly dle harmonogramu především přípravné práce pro následnou realizaci projektu. Sestaven byl realizační tým, připravena publicita projektu, nastaveny pravidla pro budoucí čerpání doprovodných opatření pro účastníky. Současně byla zahájena příprava aktivit Mobilního poradenského střediska práce , vytipovány lokality pro realizaci projektu – Roudnice nad Labem, Libochovice, Štětí a Litoměřice. V tisku (Týdeník 5+2) vyšla zpráva o zahájení realizace projektu, na jejímž základě již evidujeme první zájemce o účast v projektu. Předjednána byla také spolupráce s KoP ÚP ČR v Litoměřicích, včetně poboček v dalších městech litoměřického okresu.
Výběry do 1. běhu proběhnou 11. 6. 2013 od 9:00 v prostorech ÚP Roudnice nad Labem, navazující aktivity pak v budově MěÚ Roudnice nad Labem. V případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech, budeme se těšit na spolupráci. 

Červen 2013

Během měsíce června 2013 proběhly výběry účastníků do 1. běhu projetu v lokalitě Roudnice nad Labem. Výběru se zúčastnilo cca 30 zájemců, z nichž bylo do projektu zařazeno 18. Motivační asistenční program v rozsahu 42 hodin úspěšně absolvovalo 16 uchazečů. V rámci aktivity byli účastníci připravováni na komunikaci s potencionálními zaměstnavateli, pohovory či výběrová řízení. Jako přínosné v závěrečním hodnocení ocenili aktuální informace v oblasti pracovněprávní, či finanční, kde časté legislativní úpravy komplikují orientaci v běžném pracovním i osobním životě. V dalším období bude probíhat individuální odborné poradenství a postupně budou plánovány vhodné rekvalifikace dle požadavků účastníků a potřeb trhu práce v regionu.
Semináře, který proběhl 28. 6. 2013, se zúčastnilo 15 zástupců ÚP, zaměstnavatelů měst a obcí regionu.

Červenec 2013

V průběhu měsíce července 2013 se realizační tým zaměřil hlavně na poskytování individuální podpory účastníkům projektu. Realizační tým se zaměřil na cílenou pomoc spočívající ve zpracování osobních dokumentů, oslovení konkrétních zaměstnavatelů, konzultací o podmínkách dotovaných míst. V měsíci červenci navštívilo Mobilní poradenské středisko práce 18 účastníků projektu a zájemců z řad uchazečů o zaměstnání. Z toho 2 účastnice projektu využili poradenství poskytnuté odborným konzultantem v oblasti rodinného práva. Velkým úspěchem je příslib zaměstnavatelů pro uplatnění na trhu práce pro 9 účastníků, z toho pro 7 s možností příspěvku na úhradu mzdových nákladu při vytvoření dotovaného místa. Jeden účastník zvažuje obnovení podnikatelské činnosti.
Manažer trhu práce intenzivně monitoruje situaci trhu práce v regionu a formou kontaktních schůzek se zaměstnavateli hledá možnosti nastavení efektivní spolupráce do budoucnosti (firma Hennlich Litoměřice, Hospic sv. Štěpána Litoměřice, Roudnické městské služby Roudnice nad Labem, Občanské sdružení Little Monkeys, MŠ Matýsek a další).
V případě zájmu o účast v projektu, aktivitách realizovaných v dalších lokalitách Litoměřického okresu, nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech, budeme se těšit na spolupráci.

Srpen 2013

V průběhu měsíce srpna 2013 realizační tým pokračoval v realizaci klíčové aktivity projektu a to v individuální podpoře a poradenství. Stávající účastníci projektu navštívili Mobilní poradenské středisko práce/MPSP/ jak za účelem konzultací pracovních nabídek, rekvalifikací, podmínek dotovaných míst, ale také poradenství v oblasti zpracování osobních dokumentů, důležitých při oslovování zaměstnavatelů nebo při pracovních pohovorech. Další skupinou návštěvníků MPSP byli zájemci o účast v dalších bězích projektu. Hlavním důvodem zájmu o projekt jsou kladné reference stávajících účastníků, kteří oceňují aktivní přístup a pracovní nasazení všech členů realizačního týmu. V srpnu tak poskytl realizační tým poradenství 20 účastníkům a zájemcům.
V měsíci srpnu se uplatnil na trhu práce první účastník projektu. Zároveň MPSV schválilo dotaci ve formě příspěvku na mzdové náklady pro 7 zaměstnavatelů v regionu, kteří od září 2013 zaměstnají 7 účastníků projektu na hlavní pracovní poměr.
Realizační tým také zahájil přípravy pro uskutečnění dalšího běhu projektu v září 2013 a to pro město Libochovice a přilehlé obce.
V případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech, budeme se těšit na spolupráci.

Září 2013

V měsíci září 2013 se realizační tým projektu vrátil do lokality Roudnice nad Labem. V rozvinutém mobilním poradenském středisku práce v prostorech Městského úřadu proběhla asistenční část projektu pro účastníky 1. běhu, kteří využili možnost zhodnotit dosavadní spolupráci, naplnění stanovených cílů a představ. Společného setkání se zúčastnili i uchazeči, které se v rámci krátkého období realizace projektu podařilo uplatnit na trhu práce a ti tak mohli bezprostředně sdělit své zkušenosti s práci realizačního týmu při zprostředkování zaměstnání.
V závěru měsíce proběhly výběry účastníků do 2. běhu projetu v lokalitě Libochovice.
Informační schůzky spojenou s prezentací projektu se účastnilo cca 25 zájemců, z nichž bylo do projektu zařazeno 17 uchazečů o zaměstnání. Následně budou probíhat klíčové aktivity motivační a asistenční části projektu.
V případě zájmu o účast v projektu realizovaného v dalších lokalitách litoměřického okresu nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech, budeme se těšit na spolupráci.

Říjen 2013

Měsíc říjen zahájil realizační tým realizací motivačního programu Zpět do práce pro účastníky 2. běhu projektu v lokalitě Libochovice. 8 dnů nabytých důležitými informacemi pod vedením zkušených lektorů absolvovalo 14 účastníků v příjemném prostředí Kulturního střediska Ú Tří Lip nedaleko historického náměstí města Libochovice. Již v průběhu této klíčové aktivity bylo zahájeno jednání s potencionálními zaměstnavateli v regionu, kteří oslovili společnost JOB ASISTENT s.r.o. s požadavky na uplatnění formou dotovaných míst. V měsíci říjnu se uplatnili další 2 účastnice projektu na nedotované místo. Další důležitou aktivitou je realizace rekvalifikací, které byly v průběhu měsíce ukončené, ale zároveň probíhají a plánují se další. Vedeme dvě úspěšné účastnice po ukončené rekvalifikaci Personalista/personalistka, kterým realizační tým zajišťuje i praktické ověření znalostí formou praxe u významných zaměstnavatelů v regionu.
V případě zájmu o účast v projektu, realizovaných v dalších lokalitách litoměřického okresu (Štětí, Litoměřice), nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech, budeme se těšit na spolupráci.

Listopad 2013

V měsíci listopadu realizační tým intenzivně zaměřil své síly na oslovení vhodných zaměstnavatelů v regionu a zprostředkoval uplatnění pro další dvě účastnice a pro dalších 7 účastníků podal žádost na MPSV na vytvoření nových pracovních míst s příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele. Souběžně zajistil praxe a ochutnávky práce pro čtyři účastnice u zaměstnavatelů v regionu. V rámci aktivity rekvalifikace dvě účastníce úspěšně ukončili kurz obsluha PC dle osnov ECDL a dvě úspěšně složili zkoušky na ŘP sk. B. Nadále probíhá individuální poradenství včetně poskytování právní a odborné pomoci účastníkům, jak v oblasti finanční problematiky tak pracovně-právní. Denně pak probíhá monitoring trhu práce, aktualizace databáze zaměstnavatelů a nabídek pracovních míst. V závěru měsíce realizační tým připravuje druhou asistenční část projektu pro lokalitu Roudnice nad Labem, kde se s účastníky 1. běhu, kteří zatím nenašli uplatnění, setká a vyhodnotí aktuální situaci a možnosti pro další postup při uplatňování na trhu práce.
V případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech, budeme se těšit na spolupráci.

Prosinec 2013

V měsíci prosinci projektový tým realizoval v mobilním poradenském středisku práce v prostorech Městského úřadu Roudnice nad Labem poslední druhou část asistenčního modulu projektu pro účastníky 1. běhu projektu. Setkání se zúčastnili všichni účastníci, kteří se zatím neuplatnili na trhu práce, přesto někteří z nich úspěšně absolvovali rekvalifikace, praxe či ochutnávky práce. Vzájemně se podělili o své zkušenosti a v rámci živé diskuze hodnotili s realizačním týmem své další pracovní možnosti. Pro všechny účastníky standardně realizační tým poskytoval individuální poradenství, včetně denního monitoringu trhu práce v kanceláři projektu na Máchových schodech 9/2, v Litoměřicích. Důležitou aktivitou byly kontaktní schůzky se zaměstnavateli, se kterými členové projektového týmu projednávali možnosti budoucí spolupráce, ale také s již spolupracujícími hodnotili průběh v rámci čerpání prostředků na mzdové náklady za zaměstnance z řad účastníků projektu. Hodnocení dosavadního průběhu realizace projektu připravuje realizační tým na semináři v lednu 2014, kdy budou na seminář přizvaní zástupci úřadu práce, městských úřadů a zaměstnavatelé z lokalit, kde probíhali a budou probíhat jednotlivé projektové aktivity.
V případě zájmu o účast v projektu realizovaných v dalších lokalitách litoměřického okresu nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech, budeme se těšit na spolupráci.

Leden 2014

Měsíc leden zahájil realizační tým asistenčním modulem v rozvinutém mobilním poradenském středisku práce v prostorech kulturního střediska u Tří Lip v Libochovicích. A to pro účastníky 2. běhu projektu, kterých se ze 17 účastníků, kteří vstoupili do projektu, neuplatnilo pouze 6. Individuálním přístupem manažer trhu práce vyhodnocoval situaci jednotlivých účastníků, projednal možnosti změny kvalifikačních dovedností prostřednictvím rekvalifikací, cíleným oslovením konkrétních zaměstnavatelů i podporou účastníce, která zvažuje zahájení podnikatelské činnosti. V druhé polovině měsíce proběhl průběžný seminář projektu, který hodnotil dosavadní průběh realizace projektu v lokalitách Roudnice nad Labem a Libochovice. Důležitým bodem programu bylo i projednání realizace dalších běhů projektu. Vzhledem k přípravě 3. běhu v lokalitě Štětí a to již v únoru 2014, bylo nastavení podmínek spolupráce se zástupci KoP ÚP ve Štětí i zástupců samosprávy. Semináře se zúčastnilo 14 zástupců z řad zaměstnavatelů, pracovníků úřadů práce, městských úřadů i KHK Litoměřice. Nadále projektový tým zajišťuje realizaci klíčových aktivit pro všechny účastníky včetně pracovního poradenství, denního monitoringu trhu práce, proplácení přímé podpory, plánování a přípravu rekvalifikací. 
V případě zájmu o účast v projektu realizovaného v lokalitách Štětí a Litoměřice nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Členové projektového týmu Vám rádi sdělí bližší informace. Zároveň se budeme těšit na spolupráci. 

Únor 2014

V tomto měsíci realizační tým soustředil své úsilí na přípravu a realizaci 3. běhu projektu v další lokalitě Litoměřického okresu - Štětí a okolí. Mobilní poradenské středisko práce bylo rozvinuto v budově KIZ Štětí na Mírovém náměstí 69. V součinnosti s pracovníky kontaktního pracoviště ÚP Štětí, a vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Štětí projektový tým oslovil cílovou skupinu v regionu formou informačních letáků, které byly distribuovány do mateřských, základních i speciálních škol, zájmových zařízení a míst s koncentrací rodičů pečujících o děti do 15 let věku, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce. Prezentace projektu se pak následně zúčastnilo 22 uchazečů o zaměstnání. Kapacita 3. běhu byla naplněna, a z pohledu realizačního týmu nebude problém ani ve 4. cyklu v lokalitě Litoměřice.
Další aktivity pro účastníky 3. běhu budou probíhat dle harmonogramu realizace projektu.
V únoru pak dále probíhaly rekvalifikace, individuální poradenství, pracovní pohovory, kontaktní schůzky se zaměstnavateli a proplácení přímé podpory účastníkům, kteří zatím nebyli uplatnění na trhu práce.
V případě zájmu o účast v projektu realizovaného v lokalitě okresu Litoměřice nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Členové projektového týmu Vám rádi sdělí bližší informace. Zároveň se budeme těšit na spolupráci.

Březen 2014

Měsíc březen realizační tým zahájil projektovou aktivitou vstupním modulem a pracovní osobnostní diagnostikou pro účastnice 3. běhu v lokalitě Štětí. Následoval Motivační kurz „Zpět do práce“, kdy v rámci 50 hodin měly účastnice možnost získat řadu informací pro zvýšení přehledu v oblasti pracovně-právních vztahů, finančních produktů ve vztahu k hospodaření s vlastními finančními prostředky a orientace na trhu práce. Všechny aktivity probíhaly v zřízeném mobilním poradenském středisku práce v budově KIZ Štětí na Mírovém náměstí 69. Hodnocení aktivity bylo pozitivní s ohledem na řadu praktických rad a zkušeností, které lektoři v rámci výuky účastnícím předali. Ještě v průběhu těchto aktivit realizační tým zprostředkoval 3 účastnícím pracovní pohovor, dvě účastníce již nastoupili na rekvalifikační kurz a 4 účastnice projektu navštívily veletrh pracovních příležitostí JOBS EXPO v Praze Holešovicích. Další podporou, kterou realizační tým poskytl účastníkům projektu, byla odborná konzultace finančního poradce při sestavování podnikatelského záměru, či právní poradenství v oblasti partnerského soužití. Doprovodné opatření ve smyslu proplácení přímých nákladů souvisejících s projektovými aktivitami jsou pro všechny účastníky již samozřejmostí.
Pravidelně probíhá vyhledávání pracovních nabídek na internetu, vyhledávání vhodných spolupracujících subjektů v regionu a projednávání možnosti spolupráce.
V případě zájmu o účast v projektu realizovaného v lokalitě okresu Litoměřice v červnu 2014 nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Členové projektového týmu Vám rádi sdělí bližší informace.

Duben 2014

V měsíci dubnu 2014 se realizační tým projektu vrátil do lokality Libochovice. V rozvinutém mobilním poradenském středisku práce v prostorech klubovny Kulturního střediska u Tří Lip v Libochovicích proběhla druhá asistenční část projektu pro poslední čtyři účastnice 2. běhu, které zatím nenašly uplatnění a využily možnost zhodnotit dosavadní spolupráci, naplnění stanovených cílů a představ. Všechny účastnice asistenčního modulu zahájily rekvalifikaci, pouze jedna účastnice ji předčasně ukončila z důvodu nemoci, ostatní ukončily rekvalifikaci úspěšně. Tím si zvýšily kvalifikační předpoklady pro lepší možnosti uplatnění na pracovním trhu.
Pro další čtyři účastnice projektu byl duben úspěšný, 3 účastnice byly uplatněné na dotované pracovní místo a jedna účastnice byla uplatněna na nedotované pracovní místo. Dvě účastnice v současné době absolvují rekvalifikaci účetnictví a další tři zahájí v květnu kvalifikační kurz asistent pedagoga. V souvislosti s realizovanými aktivitami jsou všem účastníkům proplácené náklady spojené s cestovným a stravným. Pro všechny účastníky realizační tým zajišťuje individuální i odborné poradenství v Mobilním poradenském středisku práce, Máchovy schody 9/2, v Litoměřicích, kde i Vám v případě zájmu zodpovíme Vaše případné dotazy.

Květen 2014

V měsíci květnu 2014 realizační tým soustředil své úsilí na přípravu posledního 4. běhu projektu přímo pro lokalitu Litoměřice a okolí. V průběhu měsíce se sešli zástupci realizačního týmu se zástupkyní KoP ÚP Litoměřice Ing. et. Bc. Alenou Křtěnovou - koordinátorkou projektů EU, kde projednali součinnost s Úřadem práce ČR na výběrech a zařazení vhodných uchazečů z cílové skupiny osob pečujících o děti do 15 let, kteří mají zájem o změnu nebo rozšíření kvalifikačních předpokladů. Také byly osloveny zájmové organizace, školní i předškolní zařízení v okrese Litoměřice, s informací o realizaci projektu a aktivitami s tím spojenými. S několika zájemci o účast v projektu se realizační tým v průběhu měsíce setkal v Mobilním poradenském středisku práce v Litoměřicích.
K dalším realizovaným aktivitám projektu v měsíci květnu patřily rekvalifikace, individuální poradenství, pracovní pohovory, proplácení přímé podpory účastníkům v přímé souvislosti s projektovými aktivitami. V rámci zvyšování kvalifikačního kurzu asistent pedagoga zahájily 3 účastnice praxi ve školských zařízeních okresu Litoměřice. Dalším úspěchem je uplatnění účastnice na nedotované pracovní místo hned po absolvování rekvalifikace účetnictví.
V případě Vašeho zájmu o informace o průběhu realizace projektu Vám členové projektového týmu rádi sdělí bližší informace.

Červen 2014

Začátkem měsíce června 2014 proběhly poslední výběry účastníků 4. běhu projektu v lokalitě Litoměřice a okolí. Prezentace projektu se zúčastnilo cca 16 zájemců, z nichž bylo do projektu následně zařazeno 12 uchazečů, z toho 10 žen a 2 muži. Motivační asistenční program „Zpět do práce“ v rozsahu 50 hodin úspěšně absolvovalo 10 uchazečů, všichni kladně hodnotili jak obsahovou stránku kurzu, tak profesionalitu i přístup lektorů. V dalším období bude následovat individuální odborné poradenství na základě jednotlivých požadavků účastníků v souladu se zpracovaným individuálním plánem a pracovní diagnostikou.
K dalším aktivitám patřilo absolvování kvalifikačního kurzu asistent pedagoga 3 účastnicemi, včetně realizované praxe ve školních zařízeních měst Litoměřice a Štětí. Jedna účastnice zahájila kurz masér pro sportovní a rekondiční masáže, který bude probíhat do července 2014.
Poslední týden také proběhl asistenční modul pro účastnice 3. běhu v lokalitě Štětí. Konzultací se zúčastnily všechny neuplatněné účastnice kromě jedné, která navštěvovala rekvalifikační kurz.
Nadále pak pro všechny účastníky realizační tým zajišťuje individuální i odborné poradenství, proplácení přímé podpory v návaznosti na realizované aktivity.

Červenec 2014

V měsíci červenci se realizační tým zaměřil hlavně na individuální poradenství s účastníky, kteří zatím nenalezli uplatnění na trhu práce. V rámci konzultačních schůzek byly vyhodnoceny všechny realizované aktivity včetně plánovaných rekvalifikací, které jsou stěžejní aktivitou v současné fázi projektu. V průběhu měsíce byly zahájeny další dvě rekvalifikace pro 3 účastnice a na další měsíc se plánuje zahájení dalších tří, včetně řidičského oprávnění sk. B pro účastnici 4. běhu, která bydlí v lokalitě se špatnou dopravní obslužností. Právě individuální přístup při řešení problémů jednotlivých účastníků je zárukou pro správné vyhodnocování plánovaných aktivit a přispívá ke spokojenosti účastníků s účastí v projektu. Takovou byla i cílená příprava na jednotlivá výběrová kola pracovního pohovoru účastnice 4. běhu, která se ucházela o pracovní nabídku významného zaměstnavatele v lokalitě Roudnice nad Labem. Výsledkem byl příslib zaměstnání od srpna 2014, vzhledem k tomu, že účastnice nemá českou národnost, považovala pomoc realizačního týmu za velkou podporu a hlavně zvýšení sebevědomí, které bylo ve velké konkurenci účastníků jedním z prvků vedoucích k úspěchu. Samozřejmostí je denní monitoring vhodných nabídek pracovních míst, odpovídajících kvalifikačním předpokladům účastníků a následné konzultace, včetně telefonické nebo emailové komunikace.

Srpen 2014

V průběhu měsíce srpna 2014 realizační tým pokračoval v realizaci klíčových aktivit projektu a to v rekvalifikacích, individuálním poradenství a pro účastníky 4. běhu v lokalitě Litoměřice v závěru měsíce zajistil asistenční modul v Mobilním poradenském středisku práce. Cílem této aktivity bylo vyhodnocení dosavadního průběhu projektu pro všechny zatím neuplatněné účastníky. V této fázi projektu, a to po 3 měsících od výběrů, našli uplatnění 3 účastníci, pro 5 účastníků byly zajištěny rekvalifikace. Tři účastnici již rekvalifikace úspěšně ukončili, další dvě rekvalifikace ještě probíhají. V rámci realizace rekvalifikací proběhly i praxe účastníků u zaměstnavatelů v oblasti sociální péče. 
Nadále probíhá individuální poradenství včetně poskytování přímé podpory ostatním účastníkům dle požadavku a realizovaných aktivit. Manažer trhu práce zajišťuje v rámci nastavené spolupráce i pracovní pohovory na nabízené volné pracovní pozice v regionu. Na příští období se plánují další čtyři rekvalifikace pro další 4 účastníky. 
V případě Vašeho zájmu o informace o průběhu realizace projektu Vám členové projektového týmu rádi sdělí bližší informace. 

Září 2014

V průběhu měsíce září 2014 realizoval projektový tým pro účastníky 3. běhu v lokalitě Štětí poslední asistenční modul v Mobilním poradenském středisku práce v klubovně KIZ Štětí na Mírovém náměstí 69. V rámci této projektové aktivity se zúčastnilo 7 účastnic 12 konzultací, kde také individuálně řešily další požadavky na případné rekvalifikace, odborné poradenství či možnosti uplatnění s případným příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatelů již z prostředků ÚP na SÚPM. Lokalita Štětí jako průmyslová oblast nenabízí velké možnosti pracovních příležitostí na uplatňování této cílové skupiny, a to s ohledem na směnné provozy zaměstnavatelů, kdy účastníce preferují hlavně práci na ranní směny.
Další plněnou aktivitou jsou rekvalifikace, probíhají 2 rekvalifikace řidičské oprávnění sk. B pro účastnice z lokality Roudnice nad Labem a Štětí, další rekvalifikací, která se realizuje do října 2014, je obsluha motovozíku a elektrovozíku pro účastnici ze Štětí.
Mezi další úspěchy účastníků je uplatnění na nedotovaná pracovní místa pro 3 účastnice, kdy jedna účastnice získala uplatnění u zaměstnavatele, u kterého probíhala praxe v rámci rekvalifikace asistent pedagoga.
Stěžejní aktivitou zůstává individuální a odborné poradenství včetně poskytování přímé podpory ostatním účastníkům dle požadavku a realizovaných aktivit.
V případě Vašeho zájmu o informace o průběhu realizace projektu Vám členové projektového týmu rádi sdělí bližší informace.

Říjen 2014

Měsíc říjen se vyznačoval hlavně realizováním klíčové aktivity rekvalifikace. V tomto měsíci se realizuje sedm rekvalifikací pro 8 účastníků z různých lokalit okresu Litoměřic, ve kterých se měli uchazeči o zaměstnání možnost do projektu zařadit. Jedná se zvyšování kvalifikačních dovednosti v oblasti služeb, administrativy, údržby, ale i ostatních dovedností. Z pohledu realizace projektu, se setkáváme s téměř 100% úspěšnosti při uplatňování na trhu práce po zdárném ukončení rekvalifikačního kurzu. Jako projektový tým toto vyhodnocujeme jako správný výstup ze zpracovaného individuálního plánu rozvoje, který je stěžejní pro práci s účastníky projektu. Kvalitní příprava, individuální vyhodnocování všech relevantních informací o dovednostech účastníka, možnostech v dané lokalitě, vede k úspěchům, ze kterých jsou účastnici nezřídka překvapeni, jak rychle a efektivně lze získat vhodné zaměstnání. I v tomto měsíci získaly uplatnění dvě účastnice projektu, z toho jedna účastnice právě na základě absolvované rekvalifikace v oblasti sociálních služeb, do 2 měsíců od úspěšného ukončení.
Proto všichni členové realizačního týmu v rámci konzultací s účastníky prioritně řeší možnosti dalšího vzdělávaní a získávaní nových kvalifikačních dovedností, tak aby byli účastníci z pohledu trhu práce atraktivnější a měli větší možnosti výběrů při oslovování zaměstnavatelů v regionu. Vše probíhá standardně s přímou podporou za vynaložené náklady, spojené s cestováním, stravováním, ubytováním i hlídáním dětí při docházení do aktivit.
V případě Vašeho zájmu o informace o průběhu realizace projektu Vám členové projektového týmu rádi sdělí bližší informace.

Listopad 2014

S blížícím se závěrem projektu vrcholí i realizace klíčových aktivit projektu. Účastnici projektu i v listopadu absolvovali rekvalifikace a to rekvalifikace z oblasti služeb a administrativy. Celkem v tomto měsíci do rekvalifikací nastoupili 3 účastnice a všechny byli v rámci závěrečných zkoušek úspěšné. Také pokračoval z předchozích období kurz řidičské oprávnění sk. B pro dvě účastnice. Projektový tým se v závěru měsíce připravoval na realizaci posledního asistenčního modulu pro účastníky 4. cyklu z lokality Litoměřice a okolí. Také přípravě závěrečné konference, která proběhne v prosinci 2014 věnují patřičnou pozornost. Pro zbývajících 12 aktivních účastníků projektu, kteří zatím nenalezli uplatnění např. z důvodů probíhající nebo plánované rekvalifikace zajišťují členové projektového týmu individuální poradenství, včetně pravidelného monitoringu trhu práce a vyhledávání vhodných pracovních pozic s ohledem na jejích kvalifikační předpoklady. Poskytování přímé podpory účastníkům dle požadavku a realizovaných aktivit probíhá v souladu s pravidly o jejich proplácení. Účastnici využili i v tomto období kromě standardně proplácených nákladů na cestovné a stravné i příspěvek na ubytování a na hlídání dětí.
V případě Vašeho zájmu o informace o průběhu realizace projektu Vám členové projektového týmu rádi sdělí bližší informace.

Prosinec 2014

Začátek měsíce projektový tým realizoval druhý asistenční modul pro účastníky 4. cyklu v rozvinutém mobilním poradenském středisku práce. Tento byl již osmým a zároveň posledním asistenčním modulem v rámci realizace projektu, kdy se v rámci této aktivity hodnotili dosažené úspěchy i neúspěchy zatím neuplatněných účastníků z lokality Litoměřice. Za šest měsíců, které uplynuly od výběrů účastníků, si 7 účastníků zvýšilo kvalifikační dovednosti při realizaci 10 rekvalifikačních kurzů, a 6 získalo uplatnění na pracovním trhu, co je 50% úspěšnost při počtu 12 účastníků, kteří do projektu v červnu 2014 vstoupili.
11. prosinec se nesl ve znamení realizace závěrečné konference. Na konferenci pozvání přijalo a celkem se zúčastnilo v předvánočním období 14 zástupců z řad KoP ÚP Litoměřice, MÚ Litoměřice, OHK Litoměřice, zaměstnavatelů i účastníků. Všichni přítomní velmi pozitivně hodnotili výsledky práce realizačního týmu, zejména procento uplatněných účastníků. Ke dni realizace konference se z celkového počtu 64 účastníků zařazených do projektu, uplatnilo 48, což je 75% úspěšnost. Tento, ale i další úspěchy realizačního týmu za dosavadních 20 měsíců realizace projektu byly zveřejněny v článku v regionálním týdeníku 5plus2, který vyšel 12. prosince 2014.
V případě Vašeho zájmu o informace o průběhu realizace projektu Vám členové projektového týmu rádi sdělí bližší informace.

Leden 2015

Měsíc leden byl posledním měsícem realizace projektu, a proto bychom rádi poděkovali všem účastníkům za spolupráci v rámci projektu. Věříme, že účast v projektu byla pro ně pozitivní zkušeností, která podpořila a rozšířila jejich možnosti na trhu práce v regionu. Stejně tak bychom rádi poděkovali všem dodavatelům, zaměstnavatelům a spolupracujícím organizacím, se kterými jsme v průběhu trvání projektu spolupracovali. Poděkování patří i pracovníkům a pracovnicím Úřadu práce za bezproblémovou spolupráci a komunikaci při zajištění chodu projektu.
Projekt byl z pohledu splnění a překročení stanovených cílů velmi úspěšný, konkrétní výsledky si můžete přečíst v závěrečné zprávě, nebo Vám členové projektového týmu rádi sdělí bližší informace.

Fotogalerie

 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.