Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Práce pro každého v Ústeckém kraji

Regionální individuální projekt
byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00027
Zadavatel: Česká republika – Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ústí nad Labem
Zahájení realizace projektu dodavatelem: 20. 6. 2013
Ukončení realizace projektu dodavatelem: 31. 7. 2015
Místo realizace: Ústecký kraj

Kontaktní osoby zadavatele:

Projektová manažerka: Lenka Cruzová, tel.: 950 171 622, e-mail: lenka.cruzova@ul.mpsv.cz
Finanční manažerka: Ing. Hana Fraňková, tel.: 950 171 630, e-mail: hana.frankova@ul.mpsv.cz

Projektový tým dodavatele:

Projektový manažer: Ing. Zdeněk Mach, tel: 417 530 030, 737 444 602, e-mail: mach@job-asistent.cz
Finanční manažerka: Ing. Olga Čvančarová, tel: 417 531 396, 739 659 576, e-mail: cvancarova@job-asistent.cz

Cílová skupina

Uchazeči či zájemci o zaměstnání z Ústeckého kraje, se základním vzděláním nebo kvalifikaci, která dnes již nevyhovuje poptávce zaměstnavatelů, či dokonce poptávka po těchto pracovních profesích zcela zanikla, nebo kvalifikaci žádanou na trhu práce mají, ale nikdy ji nevykonávali např. z důvodu péče o dítě nebo zdravotního stavu, sociální zátěže apod.

Cíle projektu

Podpořit cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání a poskytnout jim takové vzdělávací a poradenské služby, které jim pomohou znovu získat pracovní uplatnění na trhu práce. Projekt byl realizován ve spolupráci s jednotlivými kontaktními pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem.

Základní principy projektu

 • Prosazení individuální přístupu ke všem účastníkům
 • Zvýšení kvalifikačních znalostí a dovedností jednotlivců
 • Cílený monitoring skutečné poptávky po profesích a dalších požadavcích zaměstnavatelů
 • Poskytování rekvalifikačních kurzů a dalšího profesního vzdělávání
 • Osobní, individuální poradenství a pomoc při vyhledání zaměstnání pro účastníky
 • Vytvoření podmínek pro samostatné vyhledání zaměstnání účastníkem, včetně možnosti sebezaměstnání
 • Uplatnění principu rovných příležitostí ve všech aktivitách a fázích projektu

Aktivity projektu

Výběr a vstup účastníků do projektu

Ve spolupráci s jednotlivými kontaktními pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem mělo být osloveno minimálně 1 600 potenciálních účastníků projektu, z nichž se do projektu mělo zapojit 800 osob.

 Rozdělení zapojených účastníků v jednotlivých okresech:

Okres Min. počet
oslovených potenciálních
účastníků
Skutečný stav Zapojení účastníci
do projektu

Skutečný stav 
(počet podepsaných dohod)

Děčín 240 220 120 136
Chomutov 240 227 120 153
Litoměřice 180 178 90 105
Louny 220 286 110 145
Most 260 268 130 135
Teplice 220 275 110 144
Ústí na Labem 230 226 120 149
Celkem 1600 1680 800 967

Celkem do 1. cyklu projektu vstoupilo 173 uchazečů o zaměstnání z evidence ÚP (počet podepsaných dohod).

Celkem do 2. cyklu projektu vstoupilo 182 uchazečů o zaměstnání z evidence ÚP (počet podepsaných dohod).

Celkem do 3. cyklu projektu vstoupilo 212 uchazečů o zaměstnání z evidence ÚP (počet podepsaných dohod).

Celkem do 4. cyklu projektu vstoupilo 242 uchazečů o zaměstnání z evidence ÚP (počet podepsaných dohod).

Celkem do 5. cyklu projektu vstoupilo 158 uchazečů o zaměstnání z evidence ÚP (počet podepsaných dohod).

Stanovený počet účastníků pro vstup do projektu byl již naplněn, vstoupilo 967 osob.

Individuální poradenství

Pro skutečně aktivní spolupráci mezi projektovým týmem a účastníky byla zřízena Informačně poradenská centra v rámci každého okresu a v některých okresech, kde je ztížená dostupnost nebo jsou od sebe obce více vzdáleny, byla zřízena IPC dvě. Mimo Děčín naleznete IPC i v Rumburku, mimo Litoměřice i v Roudnici nad Labem a mimo Louny i v Žatci.
Každé IPC bylo možno navštívit v provozní době, kdy Vám k dispozici byla nejen výpočetní technika, ale především osobní poradce a řada odborníků, kteří byli připraveni Vám pomoci v mnoha oblastech při řešení osobních problémů. K dispozici byl bezplatný internet, kopírka, tiskárna, telefon, ale i drobné občerstvení a věříme, že především pochopení a lidský přístup.

V jednotlivých okresech, kde IPC funguvaly, byly klientům k dispozici zpravidla každé pondělí a středu dopoledne a v úterý odpoledne, v některých IPC byla provozní doba odlišná.

Přehled IPC v jednotlivých místech realizace: 

Okres Adresa IPC Osobní poradce Kontakt
Děčín

U Plovárny 38/2
405 02 Děčín -

Martin Karhánek

telefon:  739 433 298
e-mail: karhanek@job-asistent.cz

Rumburk Domov mládeže
Sukova 870/6
408 30 Rumburk
Martin Karhánek

telefon:  739 433 298
e-mail: karhanek@job-asistent.cz

Chomutov

KERNER, s.r.o.
Zadní Vinohrady 5412
430 01 Chomutov

Radka Valachová

telefon: 731 113 491
e-mail: valachova@job-asistent.cz

Litoměřice

JOB ASISTENT s.r.o.
Máchovy schody 9/2
412 01 Litoměřice

Miriam Rudišová

telefon:  731 515 247
e-mail: rudisova@job-asistent.cz

Roudnice nad Labem

Zimní stadion
T.G.Masaryka 2498
413 01 Roudnice nad Labem

Miriam Rudišová

telefon:  731 515 247
e-mail: rudisova@job-asistent.cz

Louny

Technické služby - sauna
Prokopa Holého 1920, 440 01 Louny

Andrea Bauerová, DiS.

telefon:  731 113 402
e-mail: bauerova@job-asistent.cz

Žatec

JOB ASISTENT s.r.o.
Otokara Březiny 2895
438 01 Žatec

Andrea Bauerová, DiS.

telefon:  731 113 402
e-mail:
bauerova@job-asistent.cz

Most

VŠ finanční a správní, o.p.s.
Pionýrů 2806
434 01 Most

Radka Valachová

telefon: 734 586 042
e-mail:
valachova@job-asistent.cz

Teplice

JOB ASISTENT s.r.o.
Benešovo náměstí 3282
415 01 Teplice

Tereza Zedníčková

telefon: 731 515 105
e-mail: zednickova@job-asistent.cz

Ústí nad Labem

Spolek pro chemickou a hutní výrobu
SPOLCHEMIE – 6. patro
Revoluční 86, 400 01 Ústí nad Labem

Tereza Zedníčková

telefon: 731 515 105
e-mail: zednickova@job-asistent.cz

Účastníci zapojení do projektu následně absolvovali vstupní pohovor, jehož součástí je poučení o BOZP a PO v rámci projektu a následně byl s každým účastníkem sestaven Individuální projektový plán, v němž byly účastníkovi navrženy aktivity v projektu (např. vhodná rekvalifikace, absolvování pracovní či bilanční diagnostiky, zapojení do praxe či podpoření příspěvkem na mzdové náklady). IPP je veden v elektronické podobě v Osobní složce klienta.

Počet absolventů vstupních pohovorů je 950 k 28.02.2015. AKTIVITA BYLA UKONČENA

Pracovní a bilanční diagnostika

Vhodnou formou diagnostiky mohlo projít min. 400 účastníků, z toho 300 osob mohlo absolvovat pracovní diagnostiku.
Pracovní diagnostika ověřuje předpoklady fyzické osoby k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělávání.
Bilanční diagnostika je zaměřena na komplexní posouzení schopností a možností účastníka v návaznosti na jeho pracovní uplatnění. Aplikuje se v případech, kdy účastník potřebuje podporu při rozhodování o svém budoucím uplatnění nebo při řešení osobních problémů.

Rozdělení účastníků v jednotlivých okresech:

Okres Plánovaný počet účastníků Skutečný stav
Děčín 60 65
Chomutov 60 60
Litoměřice 45 52
Louny 55 69
Most 65 66
Teplice 55 55
Ústí na Labem 60 60
Celkem 400 427

K 30.11.2014 absolvovalo Pracovní diagnostiku 427 účastníků. AKTIVITA BYLA UKONČENA.

Motivace a orientace

Cílem aktivity je pozitivní motivace účastníků k aktivní spolupráci při hledání uplatnění na trhu práce, získání a udržení zaměstnání. Reálné posouzení vlastních možností a schopností účastníků uspět na trhu práce, sebepoznání a posílení sebereflexe. Získání jistoty při pracovním pohovoru a výběrovém řízení a to zábavnou formou rozvíjení komunikačních schopností a dovedností, sebeprezentace. Zlepšení orientace účastníků na trhu práce, využití všech dostupných informačních zdrojů (osobní přenos informací (nabídka/poptávka trhu práce, práce s tiskem, internet, online portály, služby agentur práce). Praktické nabytí jistoty při sestavení osobního portfolia, CV, motivačního dopisu, žádostí o práci, vkládání CV na portály apod.

Obsah kurzu:
Motivační část 26 hodin
Komunikační část 15 hodin
Právní minimum 6 hodin
Závěr kurzu 3 hodiny

Motivační kurz v každém z okresů probíhá po dobu 9 pracovních dnů, časová dotace je 50 vyučovacích hodin, max. 6 vyučovacích hodin/den, přičemž jsou započteny pouze vyučovací hodiny 45 minut. Rozložení vyučovacích hodin je zvoleno optimálně vzhledem k cílové skupině účastníků, návaznosti jednotlivých témat a jejich zajištění lektory. Dojíždějícím účastníkům je vyplácen příspěvek na cestovné a po 6 vyučovacích hodinách mohou dojíždějící účastníci využívat také přímou podporu – příspěvek na stravné.

Zapojení účastníků v jednotlivých okresech:

Okres Plánovaný počet účastníků Skutečný stav
Děčín 90 95
Chomutov 90 109
Litoměřice 70 76
Louny 80 86
Most 100 105
Teplice 80 81
Ústí na Labem 90 93
Celkem 600 645

K 30.11.2014 absolvovalo Motivační kurz 645 účastníků, kteří získali Osvědčení
o úspěšném absolvování Motivačního kurzu. AKTIVITA BYLA UKONČENA.

Zprostředkování zaměstnání

V rámci této aktivity projektový tým pro účastníky vyhledává vhodné pracovní nabídky. Monitoring trhu práce zajišťují dva pracovní asistenti, kteří nabídky předávají osobním poradcům. Osobní poradci připravují účastníky na pohovor a sjednávají osobní schůzky se zaměstnavatelem. Cílem aktivity je zprostředkování zaměstnání pro min. 410 osob.

 Rozdělení pracovních asistentů v jednotlivých okresech:  

Okres Pracovní asistent Kontakt
Děčín Ing. Miroslav Řeháček Tel: 775 873 140
info@job-asistent.cz
Rumburk Ing. Miroslav Řeháček Tel: 775 873 140
info@job-asistent.cz
Chomutov Jan Fronc Tel: 773 745 152, 739 624 196
fronc@job-asistent.cz
Litoměřice Ing. Miroslav Řeháček Tel: 775 873 140
info@job-asistent.cz
Roudnice nad Labem Ing. Miroslav Řeháček Tel: 775 873 140
info@job-asistent.cz
Louny Jan Fronc Tel: 773 745 152, 739 624 196
fronc@job-asistent.cz
Žatec Jan Fronc Tel: 773 745 152, 739 624 196
fronc@job-asistent.cz
Most Jan Fronc Tel: 773 745 152, 739 624 196
fronc@job-asistent.cz
Teplice Ing. Miroslav Řeháček Tel: 775 873 140
info@job-asistent.cz
Ústí nad Labem Ing. Miroslav Řeháček Tel: 775 873 140
info@job-asistent.cz

V rámci této aktivity bude provedeno 1500 pracovních poradenství - pracovní pohovor, návštěva u zaměstnavatele, workshop, exkurze či jiná forma kontaktu se zaměstnavatelem.

K 31.05.2015 bylo uskutečněno 2468 pracovních poradenství, 220 účastníků bylo umístěno na nedotovaná místa, bylo podpořeno 301 dotovaných míst a na ně nastoupilo 334 účastníků, (25 x náhrada). Tzn. na TP bylo umístěno 554 účastníků.

Přehled pracovního poradenství a počty nedotovaných pracovních míst v jednotlivých okresech:

Okres Plánovaný počet nedotovaných míst Skutečný stav nedotovaných míst Pracovní poradenství Skutečný stav poradenství
Děčín 15 35 225 450
Chomutov 15 32 225 431
Litoměřice 15 30 175 223
Louny 15 51 200 424
Most 20 27 250 253
Teplice 15 26 200 326
Ústí nad Labem 15 19 225 361
CELKEM v projektu 110 220 1500 2468

Projektový tým může účastníky podpořit i příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele.
Max. výše mzdového příspěvku činí 14.000,- Kč měsíčně s tím, že tato maximální výše se vztahuje k týdenní stanovené pracovní době v rozsahu 40 hodin, a to za podmínky, že tato bude účastníkem projektu skutečně odpracována. V případě nižší týdenní stanovené pracovní doby se výše mzdového příspěvku poměrně krátí. Doba poskytování příspěvku je 7 měsíců.
Projektový tým zajistí společně se zaměstnavatelem veškerou administrativu, podání žádosti o přidělení veřejné podpory apod. a následně, po uzavření dohody bude zaměstnavatel měsíčně předkládat vyúčtování k rukám finanční manažerky dodavatele. Po kontrole předložených podkladů bude dokumentace předána k proplacení finanční manažerce zadavatele. Příspěvky bude vyplácet přímo zadavatel. Udržitelnost vytvořeného pracovního místa je 6 měsíců.

Rozdělení pracovních míst v jednotlivých okresech:

Okres Plánovaný počet dotovaných míst Skutečný stav dotovaných míst Z toho nově vytvořených míst Skutečný stav nově vytvořených
Děčín 45 - 40 40 15 36
Chomutov 45 - 41 41 15 37
Litoměřice 35 - 39 40 11 22
Louny 40 - 50 50 13 40
Most 50 - 57 57 17 54
Teplice 40 - 37 38 14 28
Ústí nad Labem 45 - 36 35 15 24
CELKEM v projektu 300-300 301 100 241

Celkem bylo zahájeno 301 dotovaných míst z toho 241 míst je nově vytvořených. MÁME SPLNĚNO.

Finanční a funkční gramotnost

Cílem aktivity je pozitivní motivace účastníků k odpovědnému spravování svého rozpočtu, efektivnímu rozhodování, získání a udržení zaměstnání a trvalého příjmu. Reálné posouzení současné finanční situace, posílení znalostí a rozhodovací schopnosti vzhledem k reálnému současnému i budoucímu příjmu. Praktické nabytí jistoty při rozhodování o investicích, nakládání s příjmem a řešení situací a případných finančních problémů.

Tématika vzdělávacího programu části I. Finanční gramotnost je zaměřena především na získání základních teoretických znalostí a informací v oblasti:

 • prevence zadlužení a způsoby řešení již existující zadluženosti
 • správa rodinných financí
 • předání informací, jak se vyhnout exekuci nebo jak se chovat při již běžící exekuci, jaká jsou základní práva a povinnosti exekutora
 • vysvětlení a praktické předvedení tzv. dluhové spirály (dluhová past) a jak jí předcházet, co je to osobní bankrot, jaké má osobní bankrot pro dlužníka výhody a nevýhody
 • seznámení se základními právními aspekty zadlužení
 • předání seznamu institucí a organizací (kontaktů) zabývajících se pomocí a poradenskou činností při řešení problémů uvedené tématiky

Tématika vzdělávací části II. Funkční gramotnost je zaměřena na praktické procvičení teoretických znalostí a získání jistoty ve svých rozhodnutích a nakládání s financemi.

Školení finanční a funkční gramotnosti v každém z okresů probíhá po dobu 7 pracovních dnů v celkové časové dotaci 41 vyučovacích hodin, max. 6 vyučovacích hodin/den, přičemž jsou započteny pouze vyučovací hodiny 45 minut. Při této aktivitě má dojíždějící účastník propláceno cestovné a při 6 vyučovacích hodinách také dostává příspěvek na stravné.

Školení finanční a funkční gramotnosti absolvovalo 539 účastníků, kteří získali Osvědčení o úspěšném absolvování ŠFFG. Tuto aktivitu jsme splnili ve všech okresech a překročili jsme stanovený počet o 39 osob. AKTIVITA BYLA UKONČENA.

Zapojení účastníků v jednotlivých okresech:

Okres Plánovaný počet účastníků Skutečný stav
Děčín 75 78
Chomutov 75 89
Litoměřice 55 60
Louny 65 65
Most 85 92
Teplice 70 74
Ústí na Labem 75 81
Celkem 500 539

Rekvalifikace a praxe

Na základě předchozích aktivit, individuálních cílů a schopností účastníků bude pro účastníky vytipován vhodný rekvalifikační kurz. Do rekvalifikačních kurzů vstoupí 400 účastníků z projektu. Počet úspěšných absolventů kurzů je 300 osob, které získají osvědčení o rekvalifikaci. Součástí rekvalifikačních kurzů může být odborná praxe u zaměstnavatelů.

Předpokládáme zapojení do těchto oblastí rekvalifikačních kurzů:

 • Odborná způsobilost
 • Obchod a služby
 • Řemesla
 • Počítačová gramotnost
 • Administrativa

Celkem absolvovalo rekvalifikační kurz 394 účastníků, kteří získali Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.
Praxi v rámci rekvalifikačního kurzu dosud absolvovalo 227 účastníků.

Přehled úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů v jednotlivých okresech:

Okres Plánovaný počet účastníků Skutečný stav
Děčín 45 57
Chomutov 45 50
Litoměřice 35 57
Louny 40 46
Most 50 55
Teplice 40 72
Ústí na Labem 45 57
Celkem 300 394

Řízení projektu

V rámci této aktivity může zadavatel kontrolovat a hodnotit práci dodavatele a plnění jednotlivých aktivit prostřednictvím monitorovacích návštěv. Hodnocen bude soulad plnění se stanoveným harmonogramem a kvalita poskytovaných služeb.

Zástupci jednotlivých KoP ÚP nebo zadavatele nás již na aktivitách navštívili v každém okrese, v každém IPC i na probíhajících rekvalifikacích. Kontrolovali vybavení IPC v souladu se ZD, označení IPC, publicitu, jednotlivé probíhající aktivity či přítomnost a kvalitu práce osobních poradců. Při těchto návštěvách nebyly shledány zásadní nedostatky. Při kontrolách rekvalifikačních kurzů se zadavatel zaměřuje na kvalitu poskytovaných služeb, prezenci a organizační zajištění kurzu včetně proškolení BOZP. Kontroly probíhají neplánovaně a to včetně kontroly našich subdodavatelů.

K 31.05.2014 jsme dosud každou ZoČ odevzdali v řádném termínu a po dílčí malé úpravě nám byla vždy zadavatelem schválena

Monitoring projektu a následné kontroly probíhají ze strany dodavatele i zadavatele bez problémů. ZoČ jsou zpracovány pečlivě, jsou předkládány veškeré podklady tak, aby zadavatel mohl provést kontrolu plnění zakázky.

Projektový tým zadavatele a dodavatele se má scházet na pravidelných pracovních jednáních 1x za měsíc, případně dle situace.

Pracovní jednání mezi zadavatelem a dodavatelem se uskutečnilo do 31.05.2015 9x.

Publicita

O realizaci projektu pravidelně informujeme i širokou veřejnost.
V rámci stanovených pravidel dodržujeme povinné minimum pro publicitu.
V současné době distribuujeme tzv. balíčky publicity, které charakterizují a provází celou realizaci projektu. Vyčerpali jsme veškeré zásoby tiskovin a propagačních materiálů.

Připravujeme se společně se spolupracujícími subjekty na závěrečnou konferenci, která proběhne dne 16.06.2015 v Hotelu Clarion v Ústí nad Labem (09,30 – 12,00)
V rámci programu závěrečné konference bude vyhodnocena naše služba, dosažené výstupy z projektu, zhodnocena spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem a spolupracujícími subjekty, zaměstnavateli a jednotlivými KOP ÚP, představení příkladů dobré praxe, vystoupení zástupců zaměstnavatelů a účastníků projektu.

V rámci plnění opatření publicity byly vytvořeny tyto tiskoviny:
Pozvánka (.pdf)
Leták A5 (.pdf)
Plakát A4 (.pdf)
Plakát A2 (.pdf)

Poskytování přímé podpory

(administrace mzdových příspěvků a administrace a proplácení doprovodných opatření)
Po celou dobu aktivní účasti v projektu budou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o podporu prostřednictvím příspěvku na stravné, cestovné, hlídání dětí, ubytování, nebo náklady spojené se vstupem do rekvalifikace nebo nového zaměstnání (zdravotní prohlídky) apod. Tato opatření směřují k odstranění bariér, které by mohly bránit účastníkům v účasti v podobných aktivitách.
Přímá podpora bude vyplácena v hotovosti v jednotlivých IPC, zpravidla oproti dokladu. Metodika proplácení přímé podpory je uložena zde.

Účast v projektu již není možná.

Motivační prvky pro zapojení účastníků do projektu

 • velká šance získat zaměstnání (i podpořené pracovní místo)
 • možnost sebepoznání a výběru optimální cesty za zaměstnáním
 • možnost využití specifického poradenského procesu (bilanční, pracovní diagnostika)
 • doprovodné aktivity a poradenství
 • asistence osobního poradce při pohovoru se zaměstnavatelem
 • možnost doplnění kompetencí pro získání zaměstnání
 • zvýšení kvalifikace žádané na trhu práce
 • možnost využití služeb informačně poradenského centra

Více informací získáte také na portálu MPSV a stránkách ESF ČR.

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz 

 

 Archiv aktualit

Práce pro každého - prezentace v Mostě

Dne 31.7.2013 proběhl ve spolupráci s KoP v Mostě první výběr účastníků do projektu Práce pro každého v Ústeckém kraji. Na základě prezentace projektového manažera a velmi dobré spolupráce pracovníků KoP do projektu vstoupilo 35 osob.

 Výběr účastníků do 3. cyklu, KoP Louny

 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.