Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Podpora válečným veteránům

Prioritní osa: 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Cílová skupina: veteráni válečných konfliktů
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/D6.00318
Zahájení realizace projektu: 1. 11. 2014
Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2015
Místo realizace: Ústecký kraj s přesahem do kraje Libereckého a Karlovarského
Kontaktní místo: JOB ASISTENT s.r.o., Otokara Březiny 2895, Žatec
Spolupracující subjekty: KoP ÚP ČR Louny

Cíle projektu:
Hlavním cílem je vytvoření jednoho stacionárního VET CENTRA (Žatec) a mobilního VET CENTRA, které bude flexibilně reagovat na potřeby válečných veteránů ve všech oblastech, které je třeba řešit. Projekt navazuje na předchozí projekt VET CENTRA, který doplňuje o zkušenosti a zefektivňuje práci s veterány. Cílem je výraznější efektivita a schopnosti válečných veteránů uspět na civilním trhu práce. Specifickým cílem je vytvoření vhodného prostředí ke vzájemné spolupráci při zachování individuality jedince, kterému jsou poskytovány služby odpovídající jeho schopnostem a možnostem tak, aby byly vyrovnány jeho šance s ostatními v závěru profesní dráhy v AČR a uplatnění v nové životní etapě.

Zaměření a rozsah projektu:
Projekt bude realizován v Ústeckém kraji (Žatec) s přesahem do kraje Libereckého
a Karlovarského od listopadu 2014 do října 2015. Zapojeno bude 80 osob (ženy i muži). V projektu bude podporován vznik 10 nových pracovních míst s možností příspěvku na vytvořené pracovní místo 17.000 Kč po dobu 7 měsíců a 3 pracovní místa na zkoušku po dobu 3 měsíců s příspěvkem 16.000 Kč (po rekvalifikaci). Do rekvalifikačních kurzů může vstoupit 30 účastníků.

Doprovodná opatření:
Cílem doprovodných opatření je vytvořit rovné příležitosti k účasti na všech aktivitách v projektu a přístupu k zaměstnání. Po celou dobu aktivní účasti v projektu budou účastníkům poskytována doprovodná opatření, jedná se o příspěvek na cestovné, stravné, ubytování nebo, v případě zařazení do rekvalifikačního kurzu, nezbytné náklady související s rekvalifikací (zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestů, povinné očkování, případně úhrada nákladů se zřízením živnostenského listu apod.)

Souhrnná informace o projektu, oprava 1 (.pdf)

Kontakty
JOB ASISTENT s.r.o.
Otokara Březiny 2895, Žatec
Ing. Zdeněk Mach, manažer projektu
e-mail: info@job-asistent.cz
telefon: 737 444 602

Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz.

Aktualita:

Průběh projektu k 31. 5. 2015

Výběr účastníků do projektu

Na základě prezentačních schůzek se zájemci o projekt vstoupilo do projektu již 83 účastníků, kteří splňují charakteristiku cílové skupiny – váleční veteráni.

Činnost a podpora VET CENTER

Vytvořená VET CENTRA (Mobilní a stacionární) jsou místem podpory všem účastníkům, kteří zde mohou komunikovat o svých problémech, získají pomoc v oblasti vyhledání a zprostředkování zaměstnání, doporučení pro změnu či doplnění kvalifikace (rekvalifikaci). Po dohodě s účastníky jsou VET CENTRA přístupná i v nestandardním čase například o víkendu.

Vstupní modul

Vstupní modul je zajištěn pracovníky týmu v rozsahu jednoho dne. K 31.5.2015 absolvovalo Vstupní modul již 83 účastníků.

Diagnostický modul

Cílem aktivity je získání charakteristiky účastníka, jeho kladných či záporných vlastností a definování vhodného směru a možnosti dalšího profesního rozvoje. V závěru je s účastníkem sestaven individuální projektový plán, podle něhož je účastník zařazen do dalších aktivit. Diagnostický modul byl zajištěn dodavatelem služeb a absolvovalo jej 83 účastníků.

Modul skupinového poradenství

Modul skupinového poradenství je složen ze sedmi tematických částí, každý účastník si může zvolit, které části se zúčastní. Dosud MSP absolvovalo 72 účastníků.

Modul rekvalifikací

Cílem aktivity je zapojení 30 účastníků do rekvalifikačních kurzů. Kurzy jsou pro účastníky sjednávány v souladu s poptávkou trhu práce a výsledky POD. Nejčastěji se proto jedná o řidičská oprávnění různých skupin, svářecí průkazy ale i jiné kurzy. Do 31.5.2015 získalo 22 účastníků osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.

Individuální poradenství pro veterány

V rámci této aktivity může realizační tým pomáhat válečným veteránům s různými problémy, traumaty či závislostmi. K dispozici je psycholog, odborník na pracovní právo či finanční poradce. Konzultace s odborníky dosud využili 4 účastníci.

Podpora uplatnění na trhu práce

Cílem je zajistit 10 nových pracovních míst, 3 pracovní místa na zkoušku, která navazují na předchozí rekvalifikační kurz a další pracovní místa bez podpory dotace. Dosud se podařilo umístit 2 účastníky na pracovní místo na zkoušku, 7 účastníků na nové pracovní místo (dotované) a 6 účastníků umístit na trhu práce bez dotace.

Zabezpečení přímé podpory účastníků

V průběhu aktivit poskytujeme účastníkům tzv. doprovodná opatření (příspěvek na cestovné, stravné, ubytování, na zdravotní prohlídku či povinné očkování). Příspěvky jsou čerpány průběžně dle potřeby.

Publicita projektu

V jarním vydání dvouměsíčníku Diplomat vyšel článek s názvem „Podpora novodobým válečným veteránům – kontaktujte VET CENTRUM“

Změny v realizačním týmu

V průběhu realizace projektu došlo k dílčí změně v realizačním týmu. Mimo jiné ukončila činnost v projektu slečna Radka Valachová. V případě potřeby kontaktujte:
Martin Karhánek – manažer projektu, tel: 739 433 298
e-mail: karhanek@job-asistent.cz

Aktualita k 31. 8. 2015

V uplynulém období byl při realizaci projektu kladen důraz na hladký průběh všech probíhajících i plánovaných aktivit, především se jednalo o výběr účastníků, rekvalifikační kurzy, průběh uplatnění účastníků a individuální podporu.

V rámci výběru účastníků byly do projektu zařazeny 3 osoby z cílové skupiny, čímž byla zahájena intenzivní spolupráce, během níž se podařilo realizačnímu týmu najít vhodné uplatnění na trhu práce.

Dále probíhají rekvalifikační kurzy, zaměřené především na získání řidičských oprávnění požadovaných skupin, včetně profesních průkazů. Mimo tyto aktivity proběhly i další kurzy např. zaměřené na mzdové účetnictví, svařování, získání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany aj. Některé kurzy již byly ukončeny, v tuto chvíli probíhají 2 kurzy a dalších 6 kurzů je ještě pro válečné veterány plánováno.

Individuální a odborné poradenství probíhalo standardní formou, tedy dle požadavku a potřeb účastníků bylo poradenství poskytováno převážně v mobilních VET CENTRECH.

V oblasti uplatnění účastníků – válečných veteránů na trhu práce v civilním sektoru se podařilo obsadit všechna dotovaná místa, která jsou v realizaci, dále byli účastníci podpořeni i na pracovních místech na zkoušku, kde je poskytována podpora po dobu 3 měsíců a účastník i zaměstnavatel si během ní ověří získané schopnosti v rámci předchozí rekvalifikace. V současné době realizační tým sleduje průběh a udržitelnost těchto pracovních míst.

Aktualita k 30. 10. 2015

V závěru října 2015 byla ukončena realizace projektu. Za realizační tým bych chtěl touto cestou poděkovat všem účastníkům, kteří nám svou účastí v projektu projevili důvěru. Věřím, že jsme jejich představy alespoň částečně naplnili.

Koncepce projektu byla nastavena tak, aby v maximální možné míře vycházela vstříc potřebám osob z cílové skupiny, přizpůsobovala se specifikům válečných veteránů. Během realizace tak proběhlo skupinové poradenství, které i přes zavádějící název poskytovalo individuální podporu ve formě výběru jednotlivých modulů, které mohl každý účastník volit dle vlastních potřeb či požadavku.

Dále bylo nabízeno a aktivně využíváno individuální a odborné poradenství, a to s možností výběru nejvhodnějšího termínu a místa ve formě mobility VET CENTER.

V oblasti rekvalifikací bylo pro veterány zajištěno 42 kurzů, rozšiřujících nebo doplňujících kvalifikaci účastníků. Uplatnění na trhu práce v civilním sektoru nalezlo 25 osob z celkového počtu 86 zapojených účastníků, což je, s ohledem na skutečnost, že většina veteránů je dále činná v AČR, pozitivní výsledek. Celkový dobrý dojem z realizace projektu jsme získali dotazováním a udržováním aktivních vazeb s většinou účastníků. Tato zpětná vazba potvrdila potřebnost obdobných koncepčních řešení pro tuto cílovou skupinu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem minulým i současným členům realizačního týmu za dobře odvedenou práci.

Martin Karhánek
manažer projektu

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.