Vzdělávací, informační a poradenské centrum
www.esfcr.cz

Projekty EU ESF

Projekty EU ESF

Evropský sociální fond

je nejstarším ze strukturálních fondů Evropské unie.

Zaměřuje se na snižování rozdílů v životní úrovni mezi lidmi a mezi regiony v Evropské unii.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

ESF podporuje

 • pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • sociální začleňování znevýhodněných skupin při vstupu na trh práce
 • celoživotní vzdělávání
 • rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

2014 – 2020 Operační program Zaměstnanost

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 je i pro období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

 • podpora zaměstnanosti,
 • rovné příležitosti žen a mužů,
 • adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • další vzdělávání,
 • sociální začleňování a boj s chudobou,
 • modernizace veřejné správy a veřejných služeb,
 • podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

Globálním cílem operačních programů je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.

Více informací a dokumentace na zde.

2007 – 2013 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

V rámci tohoto programu byly realizovány projekty v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti v programovém období 2007 – 2013.

Specifické cíle OP LZZ

 • Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 • Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti.
 • Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených.
 • Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.
 • Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

OP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujících program na tematické logické celky, ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny a na jaké cílové skupiny zaměřeny. Jednotlivé prioritní osy OP LZZ jsou v souladu se specifickými cíli programu.

Prioritní osa 1 – Adaptabilita
Adaptabilita je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů, vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů a rozvoje specifických služeb v oblasti zaměstnanosti, odborné přípravy a podpory zaměstnanců v souvislosti s restrukturalizací podniků a odvětví.

Prioritní osa 2 – Aktivní politiky trhu práce
Aktivní politiky trhu práce jsou zaměřeny na zlepšení přístupu k zaměstnání, na trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a na prevenci nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti skupin znevýhodněných na trhu práce.

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Sociální integrace a rovné příležitosti jsou zaměřeny především na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným. Zvláštní pozornost bude věnována příslušníkům romských komunit a migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí.

Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby
Cíle této prioritní osy budou naplňovány prostřednictvím intervencí zaměřených na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.

Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce
Cílem této prioritní osy je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce bude možné zvýšit dopad realizovaných projektů a zefektivnit implementaci Evropského sociálního fondu na místní, regionální a národní úrovni díky zahrnutí zkušeností a odborných znalostí zahraničních partnerů, zvýšení efektivity vynaložených prostředků využitím již vynalezených řešení v zahraničí a umožnění mezinárodního srovnávání a šíření dobré praxe.

Prioritní osa 6 - Technická podpora
slouží k technickému zajištění programu.

 

Podpora válečným veteránům
30. 10. 2015
Aktualita k 30. 10. 2015
Rovné příležitosti
28. 6. 2015
Rovné příležitosti na trhu práce ne-končí
Nic není překážkou
30. 4. 2015
Dosažené výstupy k 30. 4. 2015
REALITA
31. 3. 2015
Aktualizace k 31.3.2015
Profese pro tebe
28. 2. 2015
Ukončení projektu
Kroky k úspěchu
29. 1. 2015
Leden 2015
Profese pro tebe
31. 12. 2014
Prosinec 2014
Projekt PODNIKATELKA II
31. 10. 2014
Ukončení projektu
designed by Trinet a.s.