Vzdělávací, informační a poradenské centrum

Projekty EU ESF

Evropský sociální fond

je nejstarším ze strukturálních fondů Evropské unie.

Zaměřuje se na snižování rozdílů v životní úrovni mezi lidmi a mezi regiony v Evropské unii.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

ESF podporuje

 • pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • sociální začleňování znevýhodněných skupin při vstupu na trh práce
 • celoživotní vzdělávání
 • rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

2014 – 2020 Operační program Zaměstnanost

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 je i pro období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

 • podpora zaměstnanosti,
 • rovné příležitosti žen a mužů,
 • adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • další vzdělávání,
 • sociální začleňování a boj s chudobou,
 • modernizace veřejné správy a veřejných služeb,
 • podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

Globálním cílem operačních programů je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.

Více informací a dokumentace zde.

2007 – 2013 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

V rámci tohoto programu byly realizovány projekty v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti v programovém období 2007 – 2013.

Specifické cíle OP LZZ

 • Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 • Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti.
 • Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených.
 • Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.
 • Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

OP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujících program na tematické logické celky, ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny a na jaké cílové skupiny zaměřeny. Jednotlivé prioritní osy OP LZZ jsou v souladu se specifickými cíli programu.

Prioritní osa 1 – Adaptabilita
Adaptabilita je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů, vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů a rozvoje specifických služeb v oblasti zaměstnanosti, odborné přípravy a podpory zaměstnanců v souvislosti s restrukturalizací podniků a odvětví.

Prioritní osa 2 – Aktivní politiky trhu práce
Aktivní politiky trhu práce jsou zaměřeny na zlepšení přístupu k zaměstnání, na trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a na prevenci nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti skupin znevýhodněných na trhu práce.

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Sociální integrace a rovné příležitosti jsou zaměřeny především na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným. Zvláštní pozornost bude věnována příslušníkům romských komunit a migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí.

Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby
Cíle této prioritní osy budou naplňovány prostřednictvím intervencí zaměřených na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.

Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce
Cílem této prioritní osy je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce bude možné zvýšit dopad realizovaných projektů a zefektivnit implementaci Evropského sociálního fondu na místní, regionální a národní úrovni díky zahrnutí zkušeností a odborných znalostí zahraničních partnerů, zvýšení efektivity vynaložených prostředků využitím již vynalezených řešení v zahraničí a umožnění mezinárodního srovnávání a šíření dobré praxe.

Prioritní osa 6 - Technická podpora
slouží k technickému zajištění programu.

 

ZPĚT K JISTOTÁM – Listopad 2018
30.11.2018
Ukončení úspěšného projektu „Zpět k jistotám“ – Listopad 2018
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Říjen 2018
31.10.2018
Ukončení úspěšného projektu – Podpora rovných příležitosti na trhu práce - Teplice
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Září 2018
01.10.2018
Září je předposledním měsícem realizace projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2018
31.08.2018
Srpen pro rekvalifikace a poradenství
Cesta za prací - Srpen 2018
31.08.2018
Ukončení úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2018
01.08.2018
Měsíc zaměřený na zvýšení kvalifikace účastnic
Cesta za prací - Červenec 2018
30.07.2018
Blížíme se do finále úspěšného projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2018
02.07.2018
Další měsíc zaměřený na podporu uplatnění - beseda, workshop, rekvalifikace
Cesta za prací - Červen 2018
26.06.2018
Projekt se chýlí ke konci, ale my stále intenzivně napomáháme účastníkům s uplatněním na trhu práce.
Cesta za prací - Květen 2018
25.05.2018
Uplatnění účastníků po rekvalifikaci
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2018
25.05.2018
V tomto měsíci jsme se zaměřili především na podporu kvalifikace účastnic
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2018
30.04.2018
Tento měsíc byl vyhrazen především pro klíčové aktivity 5. Běhu
Cesta za prací - Duben 2018
24.04.2018
Měsíc duben se opět nesl ve znamení vzdělávání a rekvalifikace
Cesta za prací - Březen 2018
03.04.2018
Březen byl charakteristický intenzivním plánováním a realizací rekvalifikačních kurzů a poradenství.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Březen 2018
30.03.2018
Příprava a začátek 5. běhu projektu, první část klíčových aktivit
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únor 2018
01.03.2018
Měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací - Únor 2018
22.02.2018
Projekt pokračuje v realizaci rekvalifikací
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Leden 2018
30.01.2018
V lednu byl díky velkému zájmu schválen 5. běh projektu
Cesta za prací - Leden 2018
29.01.2018
V průběhu ledna 2018 probíhají především individuální schůzky s účastníky.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Prosinec 2017
22.12.2017
Vánoce se blíží, ale my ve svém úsilí stále nepolevujeme
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Listopad 2017
30.11.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity čtvrtého běhu projektu
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Říjen 2017
31.10.2017
Další měsíc intenzivní práce realizačního týmu s účastnicemi projektu.
Cesta za prací – Říjen 2017
27.10.2017
Další rekvalifikace a uplatnění účastníci projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Září 2017
29.09.2017
Se začátkem měsíce září jsme se rozloučili (v dobrém) s celkem 10 účastnicemi.
Cesta za prací – Září 2017
27.09.2017
S novou energií do práce.
Cesta za prací – Červenec a srpen 2017
30.08.2017
Prázdniny nejsou jen čas pro odpočinek.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Srpen 2017
30.08.2017
Srpen byl pro účastnice projektu zaměřen především na zvyšování úrovně práce s osobním počítačem.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červenec 2017
31.07.2017
Tento měsíc byl vyhrazen především pro aktivity třetího běhu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Červen 2017
30.06.2017
Účastnice 2. běhu jsou v projektu a chystají se další
Cesta za prací - Červen 2017
30.06.2017
Účastníci 3. cyklu zapojeni do projektových aktivit
ZPĚT K JISTOTÁM - Červen 2017
29.06.2017
2. cyklus a vzdělávací kurzy
Cesta za prací - Květen 2017
29.05.2017
Květen ve znamení výběru účastníků 3. cyklu
ZPĚT K JISTOTÁM - Květen 2017
26.05.2017
Zahájení realizace projektu ve Šluknovském výběžku
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Květen 2017
25.05.2017
2. běh projektu je v plném proudu, účastníci prochází motivačními aktivitami.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Duben 2017
28.04.2017
Duben byl zaměřen na oslovení cílové skupiny a výběr zájemkyň o účast v projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Duben 2017
28.04.2017
V dubnu jsme se plně věnovali účastnicím prvního cyklu projektu
Cesta za prací - Duben 2017
28.04.2017
Ani v dubnu nemáme nedostatek práce
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice - Březen 2017
30.03.2017
V březnu se realizační tým zaměřil na individuální práci s účastnicemi projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM – Březen 2017
28.03.2017
Aktuální dění v projektu
Cesta za prací - Březen 2017
27.03.2017
Měsíc ve znamení aktivní spolupráce se všemi účastníky projektu
ZPĚT K JISTOTÁM – Výběr účastnic do 1. cyklu
12.03.2017
Na březen jsou plánovány výběry do projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce – Teplice – Únorová školení
28.02.2017
Únor byl pro účastnice 1. běhu projektu měsícem školení a motivačních aktivit.
Cesta za prací - zahajujeme 2. cyklus
10.02.2017
Únor je měsícem pro výběry do 2. cyklu projektu.
ZPĚT K JISTOTÁM - nový projekt
01.02.2017
V únoru 2017 zahájíme realizaci dalšího projektu ESF
Cesta za prací – Individuální přístup k účastníkům
15.01.2017
Plánujeme poradenství, školící aktivity i rekvalifikační kurzy.
Podpora rovných příležitostí... - předvýběr a výběr účastnic
12.12.2016
V prosinci intenzivně oslovujeme zájemce o účast v projektu
Cesta za prací - 1. cyklus probíhá
05.12.2016
V prosinci byly ukončeny společné aktivity pro účastníky 1. cyklu projektu.
Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
04.11.2016
K 1. 11. 2016 byla zahájena realizace projektu
Cesta za prací - tisková zpráva
30.09.2016
Dnes vyšla v týdeníku 5plus2 tisková zpráva k zahájení realizace projektu.
Cesta za prací - zahájení realizace
31.08.2016
Realizace projektu zahájena 1. 9. 2016
designed by Trinet a.s.